देणगी

कै.सौ.अनुसया बद्रीनारायण शिंदे

यांच्या स्मित्ती प्रीत्यर्थ संत तुकाराम गाथा मधिल काही अभंग साम्त्पित करत आहोत.

कै.श्री .आसाराम बाबासाहेब दराडे

यांच्या स्मित्ती प्रीत्यर्थ संत तुकाराम गाथा मधिल काही अभंग साम्त्पित करत आहोत.
देणगी - ५,००० रु

आपण देखील आपल्या प्रिय जणांच्या स्मित्ती प्रीत्यर्थ देणगी देऊन अभंग साम्त्पित करू शकता.त्यासाठी आम्हाला संपर्क करा