ह.भ.प. पाटील नरसिंग महादेव

ह.भ.प. पाटील नरसिंग महादेव

ह.भ.प. पाटील नरसिंग महादेव


मो : 9822711074

सेवा : गायनाचार्य

पत्ता : मु.पो.वडगांव(ज) या.कळंब जि.उस्मानाबाद

शिक्षण B.A. झालेले आहे. महाराजांची २० र्षे सेवा झालेली आहे.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *