संत सेना महाराज

संत सेना महाराजांची आरती

संत सेना महाराजांची आरती विडिओ सहित 

जय जयाजी महाराजा श्री सद्गुरु सेना।

आरती करितो भावे कर जोडुनी नमना।।१ ।।

असता वैकुंठासी स्वये सागती हृषीकेशी।

जन्मूनी नाभिक वंशी उद्धरी सकळजना।।२ ।।

रामानंदाच्या प्रसादे पूजा करी नित्य धरुनिया नेमा।

तुझियासाठी तुझे रूप घेई श्री पंढरीराणा।। ३ ।।

राम अवतारी गृहकरुये  नावाडी  जाण।

कृष्णवतारी भीष्म स्वयें  प्रत्यक्ष श्री सेना।। ४ ।।

श्रावण वध द्वादशीसी  भजन कीर्तना।

करुनि मध्यानासी गेले वैकुंठी श्री सेना।। ५ ।।

राजाराम हरी अनन्यभावे लोटांगण।

घाली प्रेमे आरती करितसे नमना।। ६ ।।https://www.krushikranti.com/

Leave a Comment

Your email address will not be published.