ज्ञानेश्वरांची आरती 

ज्ञानेश्वरांची आरती  आरती ज्ञानराजा महाकैवल्य तेजा सेविती साधुसंत मनू वेधला माझा ॥ १ ॥ लोपले ज्ञान जगी, हित नेणती कोणी, अवतार पांडुरंग, नाम ठेवीले ज्ञनी ॥ २ ॥ कनकाचे ताट करी, उभ्या गोपिका नारी, नारद तुम्बरहू, साम गायन करी ॥ ३ ॥ प्रकट गुह्य बोले, विश्व ब्रह्मची केले, रामा जनार्दनी, पायी टकची ठेले ॥ ३ …

श्रीरामाची आरती

श्रीरामाची आरती उत्कट साधुनी शिळा सेतू बांधोनी । लिंगदेह लंकापुरी विध्वंसूनी । कामक्रोधादिक राक्षस मर्दूनी । देह अहंभाव रावण निवटोनी ।। १ ।। जय देव जय देव निजबोधा रामा । परमार्थे आरती, सद्‍भावे आरती, परिपूर्णकामा ।। धृ० ।। प्रथम सीताशोधा हनुमंत गेला । लंका दहन करुनी अखया मारिला । मारिला जंबुमाळी भुवनी त्राहाटिला । आनंदाची …

मारुतीची आरती

मारुतीची आरती सत्राणे उड्डाणे हुंकार वदनीं । करि डळमळ भूमंडळ सिंधूजळ गगनीं । कडाडिलें ब्रह्मांड धोका त्रिभुवनीं । सुरवर, नर, निशाचर* त्या झाल्या पळणी ।। १ ।। जय देव जय देव जय जय हनुमंता । तुमचेनि प्रतापे न भिये कृतान्ता ।। धृ० ।। दुमदुमिले पाताळ उठला पडशब्द । धगधगिला धरणीधर मानिला खेद । कडाडिले पर्वत …

दत्ताची आरती

दत्ताची आरती त्रिगुणात्मक त्रैमूर्ति दत्त हा जाणा । त्रिगुणी अवतार त्रैलोक्यराणा । नेति नेति शब्द न ये अनुमाना । सुरवर-मुनिजन-योगी-समाधि न ये ध्याना ।। १ ।। जय देव जय देव जय श्री गुरुदत्ता । आरती ओवाळीता हरली भवचिंता ।। धृ० ।। सबाह्य अभ्यंतरी तू एक दत्त । अभाग्यासी कैंची कळेल ही मात । पराही परतली …

श्रीकृष्णाची आरती

श्रीकृष्णाची आरती ओवाळूं आरती मदनगोपाळा । श्यामसुंदर गळां वैजयंतीमाळा ।। धृ० ।। चरणकमल ज्याचें अति सुकुमार । ध्वजवज्रांकुश  ब्रीदाचा तोडर ।। १ ।। नाभिकमळ ज्याचें ब्रह्मयाचें स्थान । हृदयीं पदक शोभे श्रीवत्सलांछन ।। २ ।। मुखकमल पाहतां सुखाचिया कोटी । वेधले मानस हारपली दृष्टी ।। ३ ।। जडितमुगुट ज्याचा दैदीप्यमान । तेणें तेजें कोंदलें अवघें …