श्री रामचंद्रांची आरती

श्री रामचंद्रांची आरती

श्री रामचंद्रांची आरती १

उत्कट साधुनि शिळा सेतु बांधोनी ।

लिंगदेह लंकापुर विध्वंसूनी ।। कामक्रोधादिक राक्षस मर्दूनी ।

देह अहंभाव रावण निवटोनी ॥ १ ॥

जय देव जय देव निजबोधा रामा । परमार्थे आरती सद्भावें आरती परिपूर्णकामा ।। धृ ॥ प्रथम सीताशुद्धी हनुमंत गेला ।

लंका दहन करुनी अखया मारिला ।।

मारिला जंबूमाळी भुवनी त्राहाटीला । आनंदाची गुढी घेऊनियां आला ॥ जय ॥ २ ॥

निजबळें निजशक्ति सोडविली सीता । म्हणूनि येणें झालें अयोध्ये रघुनाथा ।। आनंदें वोसंडे

वैराग्य भरता । आरती घेऊन आली कौसल्या माता ।। जय ।। ३ ।।

अनाहतध्वनी गर्जती अपार ।

अठरा परों वानर करिती भुभुःकार ।।

अयोध्येसी आले दशरथकुमार । नगरी होत आहे आनंद थोर ॥॥ जय ।। ४ ।।

सहज सिंहासनीं राजा रघुवीर ।

सोऽहंभावें तया पूजा उपचार ।। सहजांची आरती वाद्यांचा गजर ।

माधवदासा स्वामी आठव ना विसर ।। जय देव जय देव निजबोधा रामा ।

परमार्थे आरती सद्भावें आरती परिपूर्णकामा ।। ५।।


श्रीरामचंद्रांची आरती २

त्रिभुवनमंडित माळ गळां । आरति ओवाळू पाहूं ब्रह्मपुतळा ।। १ ।। श्रीराम जयराम जयजय राम । आरति ओंवाळूं पाहूं सुंदर मेघश्याम ।। धृ ।।

ठकाराचे ठाण वारीं धनुष्य बाण । मारुती सन्मुख उभा कर जोडून ॥ २ ॥

भरतशत्रुघ्न दोघे चामर ढाळिती । स्वर्गाहून देव पुष्पवृष्टी करीती ॥ ३॥

रत्नजडित हार वर्णू काय मुकुटी। आरती ओवाळू चौदा भुवनांच्या कोटी ॥ ४॥

विष्णुदास नामा म्हणे मागतो तूतें। आरती ओवाळूं पाहूं सीतापतीतें ॥ ५॥


श्री रामचंद्रांची आरती ३

स्वस्वरूपोन्मुबुद्धि वैदेही नेली ।

देहात्मकाभिमानें दशग्रीवें हरिली ।

सद्विवेकमारूतिनें तच्छुद्धि आणिली ।

तव चरणांबुजि येऊनि वार्ता श्रुत कली ।। १ ।।

जय देव जय देव जय निजबोधा रामा । परमार्थे आरती सद्भावें आरती परिपूर्णकामा ।। धृ ।।

उत्कट साधुनि शिळा सेतु बान्धोनि कामक्रोधादिक राक्षस मर्दूनी ।

लिंगदेहलंकापुरी विद्धवंसोनी ।

देह अहंभाव रावण निवटोनि ॥ जय || २||

प्रथम सीताशोधी हनुमन्त गेला ।

लंकादहन करूनी सखया मारीला ।

वधिला जंबूमाळी भुवनी त्राहटीला । आनंदाची गुढी घेऊनिया आला ॥ जय ।। ३

निजबळें निजशक्ती सोडविली सीता ।

म्हणुनी येणें झाले अयोध्ये रघुनाथा ।

आनंदे ओसंडे वैराग्य भरता । आरती घेऊनि आली कौसल्या माता ।। जय ।। ४ ।।

अनुहत वाजिंत्रध्वनि गर्जती अपार । अठरा पद्मे वानर करिती भुभुःकार । अयोध्येसी आले दशरथ कुमार । नगरी होत आहे आनंद थोर || जय ||५||

सहज सिंहासनी राजा रघुवीर ।

सोहंभावें तया पूजा उपचार ।

सहजांची आरती वाद्यांचा गजर ।माधवदासस्वामी आठव ना विसर || जय ||६||


श्री रामचंद्रांची आरती ४

रत्नांची कुंडलें माला सुविराजे । झळझळ गंडस्थळ घननीळ तनू साजे । घंटा किंकिणि अंबर अभिनव गति साजे । अंदु वांकी तोडर नुपुर ब्रीद गाजे ।। १ ।।

जय देव जय देव जय रघुवर ईशा । आरती निर्जरवर ईशा जगदीशा ।। धृ ।।

राजिव लोचन मोचन सुरवर नरनारी । परातपर अभयंकर शंकर वरधारी ।

भूषणमंडित उभा त्रिदश कैवारी । दासा मंडण खंडण भवभय अपहारी ।। जय देव || २ ||


श्री रामचंद्रांची आरती ५

काय करूं गे माय आतां कवणा ओंवाळूं । जिकडे पाहे तिकडे राजाराम कृपाळू ।। धृ ।।

ओंवाळू गे माय निजमूर्ति रामा । रामरूपी दुजेपणा न दिसे आम्हा ।। १ ।।

सुरवर नर वानर अवघा राम सकल । दैत्य निशाचर तेही राम केवळ || २ ||

त्रैलोक्यस्वरूपें राम संचारला एक ।

सद्गुरुकृपें केशवराजी आनंद देख ।। ३ ।।


श्री रामचंद्रांची आरती समाप्त.

2 thoughts on “श्री रामचंद्रांची आरती”

  1. जय श्री स्वामी समर्थ रामदास- –
    संत साहित्य हा आपण प्रसिद्ध केला त्यामुळे कित्येकांना खूप फायदा होईल.आपल्या संपूर्ण व्यवस्थापनाला धन्यवाद!मी आपला आभारी आहे!
    आपला संतचरणदास बबन हरि पोखरक

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *