दशावतार आरती

दशावतार आरती

दशावतार आरती

आरती प्रेम जय जय विठ्ठल परब्रह्म भक्तसंकटीं नाना स्वरूपीं स्थापिसी स्वधर्म ।। धृ ।।

अंबऋषीकारण गर्भवास सोशीसीवेद नेले चोरूनी ब्रह्मा आणुनियां देसी ।।

मत्स्यरूपी नारायण सप्तही सागर धुंडीसी । हस्त लागतां शंखासुरा तुझा वर देसी ॥ १ ॥

रसातळाशीं जातां पृथ्वी पाठीवर घेसी परोपकारासाठी देवा कांसव झालासी ।।

दादें धरूनी पृथ्वी नेतां वराहरूप होसी । प्रल्हादाकारणें स्तंभ नरहरि गुरगुरसी ।। २ ।।

पांचवे अवतारी बळिच्या द्वाराला जासी । भिक्षे स्थळ मागुनी बळिला पाताळी नेसी ।।

सर्व समर्पण केलें म्हणउनि त्या होसी ।। वामनरूप धरूनी बळिच्याद्वारी तिष्ठसी ।। ३ ।।

सहस्रार्जुन मातला जमदग्नीचा वध केला । कष्टीं ते रेणुका म्हणुनी सहस्रार्जुन वधिला ।।

निःक्षत्री पृथ्वी दान दिधली विप्राला सहावा अवतार परशुराम प्रगटला ।। ४ ।।

मातला रावण सर्वां उपद्रव केला ।तेहतीस कोटी देव बंदर्दी हरलें सीतेला ।।

पितृवचनालागीं राम वनवास केला । मिळोनी वानर सहित राजाराम प्रगटला ॥ ५||

देवकीवसुदेव बंदीमोचन त्वां केलें । नंदाघरी जाउन निजसुख गोकुळा दिधलें ।।

गोरसचोरी करीतां नवलक्ष गोपाळ मिळविले । गोपिकांचें प्रेम देखुनि श्रीकृष्ण भुलले ।। ६ ।।

बौद्ध कलंकी कलियुगि । झाला अधर्म हा अवघा । सांडुनि नित्यधर्म सोडुनि नंदाची सेवा ।।

म्लेंच्छमर्दन करिसी म्हणुनि कलंकी केशवा । बहिरवि जान्हवि द्यावि निजसुखानंदसेवा ||७||


दशावतार आरती समाप्त .

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *