कर्पूरारती

कर्पूरारती

र्पूरारती

कर्पूरगौरा । करुणावतारा ।

संसारसारा । भुजगेन्द्रहारा ।।

सदा रहासी हृदयारविंदीं ।

भवा भवानीसह तूज वंदीं ।।


कर्पूरारती समाप्त .

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *