महालक्ष्मीची आरती

महालक्ष्मीची आरती

महालक्ष्मीची आरती

जयदेवी जयदेवी जय लक्ष्मीमाता ।
प्रन्न होऊनिया वर देई आता ॥ धृ ।।
विष्णुप्रिये तुझी सर्वांतरी सत्ता ।
धन दौलत देई लक्ष्मीव्रत करिता ॥ १ ॥
विश्वव्याप जननी तुज ऐसी नाही ।
धावसी आम्हालागी पावसी लवलाही ॥ २॥
त्रैलोक्य धारिणी तू भक्ता लाभे सुखशांती ।
सर्व सर्वही दुःख सर्व ती पळती ॥ ३ ॥
वैभव ऐश्वर्याचे तसेच द्रव्याचे ।
देसि दान वरदे सदैव सौख्याचे ।। ४ ।।
यास्तव अगस्ती बन्धु आरती ओवाळी ।
प्रेमे भक्तासवे लोटांगण घाली ॥ ५॥


महालक्ष्मीची आरती समाप्त.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *