ह.भ.प. काकासाहेब महाराज भोजने

ह.भ.प. काकासाहेब महाराज भोजने पत्ता :-   रा. विटा तालुका कन्नड जिल्हा औरंगाबाद सेवा :-  कीर्तनकार मो. नं :- 97664 22752 सविस्तर माहिती :-  महाराज कीर्तन व  भागवत या माध्यमातून समाजप्रबोधन करतात व अशा पद्धतीने वारकरी संप्रदायाचा वारसा जपतात. ह.भ.प. काकासाहेब महाराज भोजने तुकाराम गाथा ह.भ.प.

ह.भ.प अनिल महाराज साबळे

ह.भ.प अनिल महाराज साबळे पत्ता :- रा. आठेगाव ता. कन्नड जि. औरंगाबाद सेवा :- कीर्तनकार मो नं  :- 96896 16122 सविस्तर माहिती :– महाराज कीर्तन प्रवचन प्रसिद्ध प्रमुख वारकरी सेवा मंडळ कन्नड तालुक्यात वारकरी सांप्रदाय काम करतात. ह.भ.प अनिल महाराज साबळे तुकाराम गाथा ह.भ.प.

ह.भ.प.संदीप महाराज गि-हे

ह.भ.प.संदीप महाराज गि-हे पत्ता :- ह.मु.व्याळा, ता.बाळापूर, जि.अकोला. सेवा :- संगीत भागवत,कीर्तन,प्रवचन,ज्ञानेश्वरी पारायण मो. नं :- ९९६०२९९१३८ सविस्तर माहिती :- महाराज संगीत भागवत कीर्तन प्रवचन ज्ञानेश्वरी पारायण या माध्यमातून वारकरी संप्रदायाचा प्रसार करतात. तुकाराम गाथा ह.भ.प.

ह.भ.प. राजेंद्र महाराज दांडगे

ह.भ.प भागवताचार्य राजेंद्र महाराज दांडगे पत्ता :-  मुंडवाडीकर ता. कन्नड जि. औरंगाबाद सेवा :– किर्तन प्रवचन संगीत भागवत कथा संगीत मो. नं :- 9552082699 सविस्तर माहिती :– महाराज कीर्तन प्रवचन संगीत भागवत कथा या माध्यमातून वारकरी संप्रदायाचा प्रसार करतात व तसेच भागवत धर्माचा प्रसार करतात. ह.भ.प भागवताचार्य राजेंद्र महाराज दांडगे तुकाराम गाथा ह.भ.प.

ह.भ.प. अवनि महाराज गद्रे

ह.भ.प. अवनि महाराज गद्रे पत्ता :-  देऊळवाडा तालुका – सुधागड  जिल्हा- रायगड सेवा :- कीर्तनकार शिक्षण :- त्यांनी तीन वर्षांचे कीर्तन विशारद आणि दोन वर्षाचे कीर्तन मधुकरचा अभ्यासक्रम पूर्ण केला आहे. मो. नं :- +9170832 66215 सविस्तर माहिती :- माऊली किर्तनाच्या माध्यमातून वारकरी संप्रदायाचा प्रसार करतात व त्यांची आत्तापर्यंत 99 कीर्तन झालेली आहेत. ह.भ.प. अवनि …