संत चोखामेळा अभंग

तुम्हीं वाढविलें तुम्हीं – संत चोखामेळा अभंग – ८२

तुम्हीं वाढविलें तुम्हीं – संत चोखामेळा अभंग – ८२


तुम्हीं वाढविलें तुम्हीं पोसियेलें ।
तुम्हींच दाविलें जग मज ॥१॥
तुमचा प्रकार तुमचा तुम्ही जाणा ।
आमुचिया खुणा जाणों आम्हीं ॥२॥
तुम्हांसी तों भीड कासयाची देवा ।
हेचि केशवा सांगा मज ॥३॥
चोखा म्हणे काय बोलूं येयावरी ।
माझा तूं कैवारी देवराया ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

तुम्हीं वाढविलें तुम्हीं – संत चोखामेळा अभंग – ८२

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *