संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग

में दुरर्थि कर जोडु – संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग १५८

में दुरर्थि कर जोडु – संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग १५८


में दुरर्थि कर जोडु ।
तार्‍हे सेवा न जाणु ॥१॥
मन्हारे कान्हा मन्हारे कान्हा ।
देखी कां नेणारे मन्हा कान्हारे ॥२॥
तार्‍हा मराठा देश । मन्ही बागलाणी भाष ॥३॥
घटि पटि विजार । खंडे भाले तरवार ॥४॥
बापरखुमादेविवरु जाण । ऐसे मन्हा कान्हा ॥५॥

अर्थ:-

नाशिक जिल्हाच्या उत्तरेच्या भागाला बागलाणी भाषा आहे. त्या भाषेत एक गौळण म्हणते. हे श्रीकृष्णा, मी दोन्ही हात जोडून तुला शरण आले आहे. तुझी सेवा कशी करावी हे मला माहित नाही. मला असे वाटते की तुला डोळे भरुन पाहावे. व कांनानी तुझे गुणानुवाद ऐकावे हे श्रीकृष्णा, तूं महाराष्ट्र देशांत राहाणारा व माझी (वेडी) बागलाणी भाषा असल्यामुळे मी तुला कशी आळवू ? हे मला कळत नाही. शास्त्रातील घटा पटाचा विचार मोडून काढण्याला तुझे नामोश्चरण ही एक ढाल तलवारच आहे. हे माझा कान्हा श्रीकृष्णा तूंच माझे पिता व रखुमादेवीचे पती, श्रीविठ्ठल आहेस असे माऊली सांगतात.


में दुरर्थि कर जोडु – संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग १५८

संत ज्ञानेश्वर अँप डाउनलोड रा.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *