संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग

जन्मा आवर्ती येरझारी फ़िटली – संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग २३६

जन्मा आवर्ती येरझारी फ़िटली – संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग २३६


जन्मा आवर्ती येरझारी फ़िटली ।
ब्रह्मसमदृष्टी जाली गुरुमुखें ॥१॥
भागल्याचा सिणु भागल्यानें नेला ।
भाग्योदय जाला भाग्येविण ॥२॥
रखुमादेविवरु भाग्यें जोडला ।
जोडोनी मोडला कांहीं नव्हतेपणें ॥३॥

अर्थ:-

जन्ममरणाच्या भोवऱ्यात होणारी माझी येरझार फिटली. कारण श्रीगुरूमुखाने ब्रह्मस्वरूपामध्ये समदृष्टि झाली. जन्ममरणाच्या फेऱ्यांत ज्याला श्रम झाल्याचा सीण झाला होता.त्याच्याकडूनच तो नाहीसा झाला. व्यवहारांत ज्याला भाग्य म्हणतात. त्याहून निराळ्या पारमार्थिक भाग्याचा उदय झाला. माझे पिता व रखुमादेवीचे पती जे श्रीविठ्ठल ते भाग्याने जोडले व त्या जोडण्याने तात्विक नसलेला संसारधर्म नाहीसा झाला असे माऊली सांगतात.


जन्मा आवर्ती येरझारी फ़िटली – संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग २३६

संत ज्ञानेश्वर अँप डाउनलोड रा. 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *