संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग

नेत्र लाउनि मनासीं जंव पुसों जाय – संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग ३०९

नेत्र लाउनि मनासीं जंव पुसों जाय – संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग ३०९


नेत्र लाउनि मनासीं जंव पुसों जाय ।
तंव देवें नवल केलेंगे बाईये ॥१॥
देवें नवल केलें देवें नवल केलें ।
शेखी सांगतां लाजिरवाणें ॥२॥
बापरखुमादेविवर विठ्ठलें ।
माझें बाह्यअभ्यंतर व्यापिलें ॥३॥

अर्थ:-

डोळे लाऊन म्हणजे विचार करून मनाला जर विचारले तर देवाने काय चमत्कार केला. देवाने मोठे नवल केले. काय नवल केले म्हणून विचारशील तर सांगणे कठीण. पण इतके सांगता येईल की माझे पिता व रखुमादेवीचे पती जे श्रीविठ्ठल त्यांनी मला अंतर्बाह्य व्यापून टाकले. असे माऊली सांगतात.


नेत्र लाउनि मनासीं जंव पुसों जाय – संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग ३०९

संत ज्ञानेश्वर अँप डाउनलोड रा.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *