संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग

षडचक्रीं कुंभार घडीतसे मातीं – संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग ५२३

षडचक्रीं कुंभार घडीतसे मातीं – संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग ५२३


षडचक्रीं कुंभार घडीतसे मातीं ।
तैसें मज कीती चाळविसी ॥१॥
रातीचा दिवसु कीं दिवसाची राती ।
वावधणी वाती लावितोसी ॥२॥
ज्ञानदेव म्हणे अवघेंचि मृगजळ ।
सांडूनि पाल्हाळ नित्य ध्याई ॥३॥

अर्थ:-

कुंभार ज्याप्रमाणे घट करण्याच्या उद्देशाने चाक फिरवितो त्याप्रमाणे तूं आम्हाला किती फिरवतोस.दिवस संपला की रात्र व रात्र संपली की दिवस अशा ह्या संसार चक्रांत तुझ्या प्राप्तीची इच्छा करणे म्हणजे वावटळीत दिवा लावण्याचा प्रयत्न करण्यासारखे आहे. हा सर्व संसार मृगजळासारखा असुन ते पाल्हाळ टाकुन नित्य त्या परमात्म्याचे ध्यान कर असे माऊली ज्ञानेश्वर महाराज सांगतात.


षडचक्रीं कुंभार घडीतसे मातीं – संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग ५२३

संत ज्ञानेश्वर अँप डाउनलोड रा.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *