संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग

दिपाचेनि तेजें पैस घेती माया – संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग ६५३

दिपाचेनि तेजें पैस घेती माया – संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग ६५३


दिपाचेनि तेजें पैस घेती माया ।
जाय सांगावया द्वैतभावो ॥१॥
द्वैत नाहीं अद्वैत नाहीं ।
ठाईंचा ठायीं एकतत्त्व ॥२॥
तैसे रसमय तेज स्नेहार्णव बीज ।
छाया मोहबीज अकळ दिसे ॥३॥
बापरखुमादेविवरु वोतली पैं कळा ।
न दिसोनि सोंविळा दिस दिसो ॥४॥

अर्थ:-

परमात्मस्वरूप दीपाचे प्रकाशाने सर्वत्र व्याप्ति केली आहे. हे सांगावयाला द्वैत पत्करावे लागते. वस्तुतः त्याचे ठिकाणी द्वैत किंवा अद्वैत भाव काहीच नाही. तो आपलेच ठिकाणी स्वगतादिभेद शून्य एकरूप आहे. ते आनंदस्वरूप आनंदाचे तेजोमय परमात्मजीवन व आभासरूप मोहाचे बीज आहे. परंतु ते कोणाला आकलन होत नाही. असे माझे पिता व रखुमाईचे पती श्री विठ्ठल, तोच परमात्मा सर्व पदार्थामध्ये व्यापून कोणाला न दिसतां असंगरूपाने सोवळा आहे.असे माऊली सांगतात.


दिपाचेनि तेजें पैस घेती माया – संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग ६५३

संत ज्ञानेश्वर अँप डाउनलोड रा. 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *