संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग

तें अवघेचि नव्हें नव्हें अवघेचि होय – संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग ६८७

तें अवघेचि नव्हें नव्हें अवघेचि होय – संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग ६८७


तें अवघेचि नव्हें नव्हें अवघेचि होय ।
आवघ्याविण सोय आणिक असे ॥१॥
अवघे म्हणिजे तें व्योमाकार दिसे ।
त्याहुनि परतें असेगे माये ॥२॥
रखुमादेविवरु पाहता पाहावया गेले ।
पर तें पराहुनि देखिलें गे माये ॥३॥

अर्थ:-
जगत् ब्रह्म नव्हे, पण सर्व जगत् ब्रह्मरूप आहे. कारण जगत् अध्यस्त आहे. म्हणून सर्व जगताहून परमात्म्याची स्वरूपस्थिती काही निराळीच आहे. आकाशादि जगत् त्याहून ते परब्रह्म निराळे आहे. रखुमादेवीचे पती श्रीविठ्ठल त्यांना पहावयाला गेले, तेंव्हा ते परेच्याही पलीकडे आहे असे दिसले. असे माऊली सांगतात.


तें अवघेचि नव्हें नव्हें अवघेचि होय – संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग ६८७

संत ज्ञानेश्वर अँप डाउनलोड रा.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *