संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग

आत्मा एक बाई स्थिरचरव्यापक – संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग ८१३

आत्मा एक बाई स्थिरचरव्यापक – संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग ८१३


आत्मा एक बाई स्थिरचरव्यापक ।
सृष्टी तैसी देख एकलीच ॥१॥
पचंमहाभूतें व्यापूनी निराळा ।
सौंदर्य पुतळा काळाबाई ॥२॥
ज्ञानदेव ध्यान धरिले पुढती ।
त्रैलोक्याची वस्ती असे जेथें ॥३॥

अर्थ:-

चराचर जगतांमध्ये एक आत्माच व्यापक आहे. त्याच्यापासून हे जगत झाले आहे. पंचमहाभूतात तो व्यापून असून निराळा आहे. ज्याच्या सत्तेवर हे त्रैलोक्य भासते. त्या शामसुंदर परमात्म्याचे ध्यान आम्ही मनांत धरले आहे असे माऊली ज्ञानदेव सांगतात.


आत्मा एक बाई स्थिरचरव्यापक – संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग ८१३

संत ज्ञानेश्वर अँप डाउनलोड रा.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *