संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग

शून्याचें जें बीज योगीयांचें गुज – संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग ८१६

शून्याचें जें बीज योगीयांचें गुज – संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग ८१६


शून्याचें जें बीज योगीयांचें गुज ।
स्वानंदाचें निज ब्रह्म रया ॥१॥
त्रिगुण त्रिविध तो सच्चिदानंद ।
शब्दाचा अनुवाद नसे जेथें ॥२॥
ज्ञानदेव म्हणे सदगुरु जाणती ।
इतरांची वृत्ति चालेचीना ॥३॥

अर्थ:

अष्टांग योग साध्य जे निलबिंदुरूप शून्य, त्याचेही बीज, योग्यांचे गुप्तधन नच केवळ माहेरघर. त्रिगुण, त्रिविध, सच्चिदानंद वगैरे कोणत्याच शब्दांनी ज्याला संबोदन करता येत नाही. असे जे ब्रह्म त्याचे ज्ञान सद्गुरूनांच झालेले असते. इतर सामान्य लोकांच्या वृत्तीला त्याचे आकलन होत नाही, असे माऊली ज्ञानदेव सांगतात.


शून्याचें जें बीज योगीयांचें गुज – संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग ८१६

संत ज्ञानेश्वर अँप डाउनलोड रा.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *