संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग

पाणियाचें मोतीं ज्योती वसे जेथ – संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग ८२६

पाणियाचें मोतीं ज्योती वसे जेथ – संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग ८२६


पाणियाचें मोतीं ज्योती वसे जेथ ।
महाकारण साद्यंत पाहा तुह्मीं ॥१॥
जागृति स्वप्न सुषुप्ति जेथें उध्दव तीचा ।
योगी राम ज्याचा अधिकारी ॥२॥
गोल्हाटाचे मुळीं ज्ञानदेव बैसला ।
सहस्त्रदळीं शोभला काळा बाई ॥३॥

अर्थ:-

ज्या महाकारण देहामध्ये पाणीदार मोत्याप्रमाणे तेजस्वी ज्योत आहे. तिचा तुम्ही अनुभव घ्या. जागृती, स्वप्न, सुषुप्ती जेथे आहे त्या या देहातच तिचा उद्भव होतो. त्या ज्योतीचा अनुभव घेण्यास योगाभ्यासी पुरूषच अधिकारी आहे. माऊली म्हणतात मी त्या महाकारणाच्या गोल्हाट स्थळावर बसलो व त्या स्थळावरुन पाहात असता ब्रह्मरंधातील सहस्त्रदळ कमळांत ती ज्योत मला दिसली. असा अनुभव माऊली ज्ञानदेव सांगतात.


पाणियाचें मोतीं ज्योती वसे जेथ – संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग ८२६

संत ज्ञानेश्वर अँप डाउनलोड रा.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *