संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग

सहस्त्र दळ बिंदु त्यांत तेज दिसे – संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग ८३२

सहस्त्र दळ बिंदु त्यांत तेज दिसे – संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग ८३२


सहस्त्र दळ बिंदु त्यांत तेज दिसे ।
तें हो काय ऐसें सांगा मज ॥१॥
जेथ नाम रुप वर्ण नाहीं बारे ।
तें हें रुप बारे चैतन्य बा ॥२॥
ज्ञानदेव म्हणे अनुभवाची खूण ।
जाणे तो सुजाण अनुभविया ॥३॥

अर्थ:-

सहस्रदळ बिंदुत योगी लोकांना जे तेज दिसते ते श्रीगुरूना शरण जाऊन मला त्या तेजाचा अनुभव सांगा अशी विनंती करून त्यांचेकडून समजून घ्यावे. ज्याला नाम, रूप, वर्ण हे काही नाही असे ते ब्रह्मस्वरूप चैतन्यच होय. या प्रमाणे त्या तेजांला जो यथार्थ अनुभवाने जाणेल तोच अनुभव घेतलेल्या योगी लोकांमध्ये शहाणा म्हणून मानला जाईल.असे माऊली ज्ञानदेव सांगतात.


सहस्त्र दळ बिंदु त्यांत तेज दिसे – संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग ८३२

संत ज्ञानेश्वर अँप डाउनलोड रा.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *