संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग

महावाक्यार्थ तें शून्य कैसें बापा – संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग ८४०

महावाक्यार्थ तें शून्य कैसें बापा – संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग ८४०


महावाक्यार्थ तें शून्य कैसें बापा ।
सत्त्वर नयनीं पहा आत्मप्रभा ॥१॥
प्रभा शीत उष्ण दोहीचेही सार ।
प्रणव हा सारासार आरुता रया ॥२॥
ज्ञानदेव म्हणे सोपानातें ऐसें ।
निराकार असे अकारेसी ॥३॥

अर्थ:-

तत्त्वमसि महावाक्याचा अर्थ ते ब्रह्म तूं आहेस असा आहे. तो अर्थ शून्यरूप नाही. तो ज्ञानरूप बिंदू लवकर ओळखून घ्यावा. या बिंदूच्या ठिकाणी शीत उष्ण वगैरे काही एक धर्म नसून ते सर्वांचे सार आहे. त्याच्या ठिकाणी प्रणव म्हणजे’ॐ म्हणणे देखील नाही.’ॐ’ हा शब्ददेखील अलिकडचा आहे. हे सोपानदेवा आकाराच्या रूपाने ती निराकार वस्तु भासत आहे. असे माऊली ज्ञानदेव सांगतात.


महावाक्यार्थ तें शून्य कैसें बापा – संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग ८४०

संत ज्ञानेश्वर अँप डाउनलोड रा.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *