संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग

जडांतील शुध्दांश कौतुकें रिघाला – संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग ८४२

जडांतील शुध्दांश कौतुकें रिघाला – संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग ८४२


जडांतील शुध्दांश कौतुकें रिघाला ।
निवृत्तीने दाविला कृपा करुनी ॥१॥
अनुहात भेद दाविला कृपनें ।
सर्व हें चैतन्य गमलें तेव्हां ॥२॥
ज्ञानदेव नमनीं निवृत्तीचे पदीं ।
आनंद ब्रह्मपदीं एक झाला ॥३॥

अर्थ:-

जड वस्तुतही शुद्धांश ब्रह्मरूप आहे. हे निवृत्तीनाथानी दाखविल्यामळे या जड वस्तुतील शुद्धांशाच्या ठिकाणी मला आनंद वाटला.श्रीगुरूनी योगाभ्यासा तील अनुहत ध्वनीचा जेंव्हा परिचय करून दिला.तेंव्हा हे जड पदार्थ चैतन्यरूप आहेत अशी माझी खात्री पटली. माझ्या डोळ्यातील श्री गुरूचरणातील व ब्रह्मपदांत असलेला आनंद एकच म्हणजे ब्रह्मानंद ठरला.असे माऊली ज्ञानदेव सांगतात.


जडांतील शुध्दांश कौतुकें रिघाला – संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग ८४२

संत ज्ञानेश्वर अँप डाउनलोड रा.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *