संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग

स्थावर जंगम प्रणव प्रसवला – संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग ८५४

स्थावर जंगम प्रणव प्रसवला – संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग ८५४


स्थावर जंगम प्रणव प्रसवला ।
आत्मा स्वय संचला प्रणवा ठायीं ॥१॥
अवस्था भुक्ती मुक्ती प्रणवची जन्मता ।
अर्धमातृके परता प्रणवची ॥२॥
ज्ञानदेव म्हणे प्रणवाचे ठायीं ।
प्रणवीं प्रणव पाहीं निराळा तो ॥३॥

अर्थ:-

प्रणवरुप ब्रह्मापासूनच सर्व स्थावर, जंगम जगत उत्पन्न झाले व आत्माहि प्रणवरुपच आहे. होणाऱ्या भुक्ती मुक्ति या अवस्थाही प्रणवच आहेत. तो प्रणव अर्धमातृकेच्याही पलिकडचा आहे. ते ब्रह्म प्रणवाच्या ठिकाणी साकार स्वरुपांत आहे. आणि निराकार रुपानें प्रणवाहून निराळे आहे. असे माऊली ज्ञानदेव सांगतात.


स्थावर जंगम प्रणव प्रसवला – संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग ८५४

संत ज्ञानेश्वर अँप डाउनलोड रा.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *