संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग

रक्तवर्ण स्थूळ श्वेत हें सूक्ष्म – संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग ८७४

रक्तवर्ण स्थूळ श्वेत हें सूक्ष्म – संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग ८७४


रक्तवर्ण स्थूळ श्वेत हें सूक्ष्म ।
कारण तें श्याम ऐसें देखा ॥१॥
निळावर्ण देह महाकारण साजिरा ।
ज्योतीचा मोहरा अलक्ष लक्ष्मी ॥२॥
ज्ञानदेव म्हणे सर्व हें चैतन्य ।
मन हेंची धन्य धन्याचेनी ॥३॥

अर्थ:-

स्थुल देह ही तांबडी पाकळी, सूक्ष्म देह पांढरी पाकळी, कारण देह काळी पाकळी. व महाकारण देहरूप पाकळीचा रंग निळा असतो.त्यामध्ये बह्मज्योतीरूप लक्ष्मी असते. हे दृश्य पदार्थ चैतन्यरूप आहे. सदगुरू धन्याच्या कृपेने ज्याच्या मनाला हे चैतन्य दिसते तो पुरूष धन्य धन्य होय असे माऊली ज्ञानदेव सांगतात.


रक्तवर्ण स्थूळ श्वेत हें सूक्ष्म – संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग ८७४

संत ज्ञानेश्वर अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *