संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग

तेंचि ब्रह्मरूप जाणिजे निश्चळ – संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग ९३१

तेंचि ब्रह्मरूप जाणिजे निश्चळ – संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग ९३१


तेंचि ब्रह्मरूप जाणिजे निश्चळ ।
शद्ध तें निर्मळ मनाहुनी ॥१॥
स्थूळ दृष्टी करुनि जयासी लक्षितां ।
तत्त्वता भास कांहीं ॥२॥
सहज निवृत्तिदास तो उदास ।
अनुभव सौरस सांगितला ॥३॥

अर्थ:-

जे ब्रह्म स्थूल दृष्टीने पाहिले तर दिसत नाही जे मनाहून अत्यंत निर्मळ व निश्चळ आहे. तेच ब्रह्मस्वरुप होय.आम्ही ही अनुभवाची गोडी तुम्हांला सहज सांगितली. असे निवृत्तीदास माऊली सांगतात.


तेंचि ब्रह्मरूप जाणिजे निश्चळ – संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग ९३१

संत ज्ञानेश्वर अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *