भावार्थरामायण अध्याय

भावार्थरामायण युद्धकांड अध्याय पंचाऐंशीवा

भावार्थरामायण युद्धकांड अध्याय पंचाऐंशीवा

राज्याविषयी लक्ष्मणाची विरक्ती –

॥ श्रीसद्‌गुरुरामचंद्राय नमः ॥

श्रीरामांचा आनंदसोहळा :

श्रीरामाचें अभिषिंचन । आनंदमय त्रिभुवन ।
भक्तवृंद सुखैकघन । आनंदें पूर्ण गर्जती ॥ १ ॥
भद्रीं बैसला रघुनाथ । ब्रह्मांड सुखें दुमदुमित ।
विनोदें श्रीरामाचे भक्त । रामसुखार्थ दाविती क्रिया ॥ २ ॥
श्रीरामसुखें संपन्न । संतोषावया रघुनंदन ।
अग्निक्रीडा मांडिली पूर्ण । औषध भरून रज तम ॥ ३ ॥

दारूकामाचे रूपकात्मक अनुपम सुंदर वर्णन :

तीव्ररजतमांची औषधे । करोनि अग्नियंत्रें सन्नद्धें ।
श्रीरामभक्तिआनंदें । क्रीडा विनोर्दे मांडिली ॥४ ॥
सूक्ष्म ममतेची हवाई । पहिली आणियेली पाही ।
वैराग्यवाती लावितां ठायीं । चिद्‌गगनीं तेही उसळली ॥ ५ ॥
गुरुवाक्यें प्रज्याळिली । सद्विवेकें आंबुथिली ।
लागतां हवाई जळाली । क्षणें उडाली चिद्‌गगनीं ॥ ६ ॥
अहंकाराचा बाण कठिण । गुरुवचनें प्रज्याळितां पूर्ण ।
उततला न लागतां क्षण । आब्रह्मभुवन प्रकाशलें ॥ ७ ॥
सुटतां अहंकाराचा बाण । सोहं जाळिलें चिद्‌गगन ।
देखोनियां रघुनंदन । सुखैकघन स्वयें झाला ॥ ८ ॥
तंव आणिक नवलपरी । आशातृष्णेच्या चिचुंदरी ।
भरून आणिल्या झडकरी । पीडिले भारी लोक तिन्हीं ॥ ९ ॥
विसरोनि रघुकुळटिळक । पाहूं लागले कौतुक ।
त्यांसी जाळित उठल्या देख । एक एक शोधूं शोधूं ॥ १० ॥
वेगें जाळित उरी शिरीं । भडका उठला हृदयावरी ।
खांडमिशा तोंडावरी । वस्त्रामाझारीं घुसती ॥ ११ ॥
श्रीरामविमुख विषयेंकरोनी । त्यांची होतसे भंगाणी ।
सोवळ्या धोत्रां दाणादाणी । उघडी पाडोनी जाळिती ॥ १२ ॥
देखोनि तयांचे कौतुक । भक्त हासती अलोलिक ।
सात्विक उपहासिती देख । रघुकुळटिळक तटस्थ ॥ १३ ॥
विचित्र संकल्पाच्या फुलवाती । रम्यसुमनाकार भासती ।
निर्धार करितां निगुतीं । रक्षा निश्चिती प्रत्यक्ष ॥ १४ ॥
रामभक्ताच्या निरीक्षणयुक्ती । लावोनि अनुसंधानाच्या वाती ।
श्रीरामदृष्टीं भस्म करिती । क्षणही निश्चिती न लागतां ॥ १५ ॥
कामक्रोधांचे अति उद्‌भट । भुईनळे पै घनदाट ।
माजी अभिनव काळकर्कोट धूम निघत मदमत्सरांचा ॥ १६ ॥
व्यापीत चालिला गगन । आच्छादित जननयन ।
अविवेक्यापीडा गहन । खवट घाण घसां भरे ॥ १७ ॥
देखोनयां श्रीरामभक्त । खवळले अत्यद्‌भुत ।
अनुभवाचा हत्ती मस्त । रवंदळित सोडिला ॥ १८ ॥
अहंममतेचा नाद क्रूर । त्यातें आच्छादोनि सत्वर ।
स्वानंदें गर्जोनियां थोर । केला चूर तयाचा ॥ १९ ॥
निजबोधचंद्रज्योति पूर्ण । तेणें उजळिलें त्रिभुवन ।
प्रकाश दाटला पूर्ण । मीतूंपण असेना ॥ २० ॥
ऐसा निजभक्ताचा अद्‌भुत । देखोनियां पुरुषार्थ ।
संतोषला श्रीरघुनाथ । आलिंगित हदयेसीं ॥ २१ ॥
श्रीरामहृदया हृदय मिनलें । तेणें रामहृद्‌गत सगळें ।
निजहृदया तत्काळ आलें । सुख कोंदलें अगाध ॥ २२ ॥
निजराज्यें सुखैकघन । स्वयें होवोनि रघुनंदन ।
मिनले जे ऋषिजन । मांडिलें संभावन तयांचें ॥ २३ ॥

सहस्त्रशतमश्वानां धेनूनां च गवां शतम् ।
ददौ शतवृषान् पूर्वद्विजेभ्यो मनुजेश्वरः ॥ १ ॥
त्रिंशत्‌कोटिहिरण्यस्य ब्राह्मणेभ्यो ददौ पुनः ।
ननभरणवस्त्राणि महार्हाणि च राघव: ॥ २ ॥

श्रीरामांनी वसिष्ठादिकांची पूजा करून त्यांना सहस्रशः गोदाने व द्रव्यदाने दिली :

वसिष्ठादि प्रमुख । क्रषिमंडळीं अलोलिक ।
श्रीरामासी अभिषेक । मंत्रोक्त देख जिहीं केला ॥ २४ ॥
वेदोक्त विधिपाळण । करोनि होम प्रधान ।
लोकपाळां संतोषवून । रघुनंदन अभिषेकिला ॥ २५ ॥
तयां क्रषीश्वरांची पूजा । करिता झाला रघुराजा ।
वसिष्ठ निजगुरू वोजा । प्रथम पूजा तयाची ॥ २६ ॥
कामधेनूचीं शतसहस्रें । सुवर्णशृंगी रौप्यखुरे ।
सवृषभ युग्में परिकरें । द्रव्यें अपारें कोटिसंख्या ॥ २७ ॥
धान्यकोठारें असंख्य पूर्ण । श्रीरामें सद्‌गुरु पूजिला जाण ।
तैसेचि ऋषी इतर जन । श्रीरामें आपण पूजिले ॥ २८ ॥
रोड दुर्बळ दीन याचक । श्रीरामदर्शनें सकळां सुख ।
सांगणें मागणें ठेलें निःशेख । मनोवृत्ति देख नित्यतृप्त ॥ २९ ॥
देखतां श्रीराम श्रीमुख । याचकासी झालें परम सुख ।
तृप्तीची दोंदे पेलली देख । हरिखें हरिख दाटला ॥ ३० ॥
श्रीराम दानें देतां प्रबळ । नगरी मागत्यांचा दुकाळ ।
सकळां स्वसुखाचा कल्लोळ । निजानंद केवळ श्रीरामें ॥ ३१ ॥
निष्ठा देखोनि अद्‌भुत । कृपेनें वोळला श्रीरघुनाथ ।
नमागतांचि अभर करित । द्वारीं वोळंगत महासिद्धि ॥ ३२ ॥
वस्त्रें भूषणें सुमन चंदन । सुवासित माळा गहन ।
वसिष्ठा सद्‌गुरुसहित जाण । रामें ब्राह्मण सुखी केले ॥ ३३ ॥

देव-दानव-मानव यांचा श्रीरामांकडून सत्कार :

ऐसें ब्राह्मणांचे पूजन । श्रीरामें केलें आपण ।
मंडळवर्ती राजे जाण । त्याचेंही पूजन तैसेंचि ॥ ३४ ॥
वस्त्रें भूषणें टिळेमाळा । मंडळवर्ती भूपाळां ।
पूजिता झाला घनसांवळा । सन्मान सकळां देवोनी ॥ ३५ ॥
ब्रह्मा इंद्र ईशान । मरुद्‌गणेंसीं’ अमरेंद्र जाण ।
दानव मानव पन्नग पूर्ण । स्वयें रघुनंदन पूजित ॥ ३६ ॥
सकळीं आणिलीं उपायनें । त्याहूनि अधिक कोटिगुणें ।
स्वयें देवोनि रघुनंदनें । सकळ सुरगण गौरविले ॥ ३७ ॥
त्याहूनि अनंत अधिक । श्रीरामें देवोनि निजसुख ।
सुखी केले सकळ लोक । द्वंद्वदुःख जेथें न रिघत ॥ ३८ ॥
जेथें न रिघे मीतूंपण । पावों न शके देहाभिमान ।
दृश्य द्रष्टा आणि दर्शन । त्रिपुटीचें भान जेथ नाहीं ॥ ३९ ॥
देखतां श्रीराममुख । एवढें पावले निजसुख ।
राम कृपाळू नेटक । आत्मत्वें देख निवविले ॥ ४० ॥
निकटवर्ती निजगण । सुग्रीवादि बिभीषण ।
त्यांची पूजा रघुनंदन । स्वयें आपण करितां झाला ॥ ४१ ॥
पूजावया निजगण । स्वयें बोलवी रघुनंदन ।
तेणें काळें भरत जाण । स्वयें आपण पुढें झाला ॥ ४२ ॥
बिभीषण सुग्रीव हनुमंत । अंगदेसीं अति विनवीत ।
भरतें विनविला रघुनाथ । धर्मयुक्त नीतिवचनें ॥ ४३ ॥
पितृआज्ञा निज नेमस्त । चौदा वर्षे वनवासव्रत ।
स्वामींनी संपादिलें यथार्थ । बंधूसहित स्त्रियेंसी ॥ ४४ ॥
तैसें निजराज्याचें शासन । तुझे आज्ञेकरोनि जाण ।
केलें राज्यपरिपालन । किंकर’ दीन मी तुझे ॥ ४५ ॥

आपल्याप्रमाणेच लक्ष्मणाला अभिषेक करण्याची रामांना भरताची विनंती :

पितृआज्ञानिजनेमांतीं । राज्याभिषेक जया रीतीं ।
तुम्हीं अंगाकारिला रघुपती । सौमित्र त्या स्थितीं अभिषेका ॥ ४६ ॥
सांडोनि आहार विहार । तुच्छ करोनियां शरीर ।
श्रीरामसेवे नित्य तत्पर । आठी प्रहर सावध ॥ ४७ ॥
श्रीरामसेवेचें महिमान । ख्याति वर्णी त्रिभुवन ।
सौमित्रें जग पावन । सौमित्रें व्रत साच केलें ॥ ४८ ॥
देहावरी आल्या आघात । श्रीरामभजनीं नव्हे च्युत ।
ऐसें शास्त्र गर्जत । तें केलें यथार्थ सौमित्रें ॥ ४९ ॥
सांडोनि क्षुधेतृषेची आस । कळिकाळावरी घालोनि कांस ।
श्रीराम सेविला सावकाश । भाग्य असोस सौमित्राचें ॥ ५० ॥
यौवराज्यभिषिंचन । त्यासी करावें आपण ।
करोनि श्रमाचें परिहरण । सुखसंपन्न निजराज्यें ॥ ५१ ॥
जैसे भरताचें विनवण । तैसें सुग्रीव बिभीषण ।
अंगदासहित वानरगण । हनुमान आपण विनवीत ॥ ५२ ॥
जिंकोनियां निद्रातंद्रा । निःशेष त्यजोनियां आहार ।
सौमित्रें सेविलें रामभद्रा । जन्मोद्धारालागोनी ॥ ५३ ॥
श्रीरामभजनाची पदवी । आचार्यत्व निजगौरवीं ।
दीक्षा दाखविली बरवी । ख्याति देवीं वानिजे ॥ ५४ ॥
त्या सौमित्राचे अभिषिंचना । यौवराज्य देवोनियां जाणा ।
संतोषवावें रघुनंदना । तूंचि निजजनां कृपाळू ॥ ५५ ॥
भरतआदि निजगण । ऐकोनि तयांचें वचन ।
संतोषला रघुनंदन । सौमित्र आपण बोलाविला ॥ ५६ ॥
कृपापूर्ण रामरावो । सौमित्र बोलावोनि पहाहो ।
सांगता झाला अन्वयो । श्लोकपर्यायो अवधारा ॥ ५७ ॥

नित्यानुरक्तं मेधावी लक्ष्मणं वाक्यमब्रवीत् ॥ ३ ॥
आतिष्ट धर्मज्ञ मया सहेमां गां पूर्वराजाध्युषितां बलेन ।
तुल्यं यथा त्वं पितृभिःपुरस्तात्तैयौवराज्ये धुरमुद्‌वहश्च ॥ ४ ॥

श्रीरामकृत लक्ष्मण प्रशंसा व त्याला यौवराज्यपद स्वीकारण्याची आज्ञा :

सौमित्र सुमित्रानंदना । निजमैत्रीच्या अधिष्ठाना ।
बंधुपणाची अवज्ञा । अगुमात्र जाण तुज नाहीं ॥ ५८ ॥
मी एक बंधु अंतरंग । ऐसा अणमात्र नाहीं दाघ ।
नीचसेवेसी सर्वांग । तुवा सांग वेंचिलें ॥ ५९ ॥
सांडोनि बंधुत्व अभिमान । नीच दासाचेपरी जाण ।
माझे सेवेसीं वेंचिला प्राण । अंगीं बाण साहोनी ॥ ६० ॥
सांडोनि आहारविहार । श्रीरामभजनीं नित्य तत्यर ।
निद्रा नाहीं अहोरात्र । निरंतर सावध ॥ ६१ ॥
मस्तकीं काष्ठाचे संभार । जीवन! वाहिलें निरंतर ।
बांधोनियां निजउदर । आम्हां फळाहार पुरविला ॥ ६२ ॥
त्रिकाळीं चरणक्षाळण । दोघांचें चरणसंवाहन ।
उसंत नाहीं क्षण । तत्प्रवीण अहर्निशीं ॥ ६३ ॥
एक एक दिवसींची सेवा । आठवितां बंधुदेवा ।
कांप येतसे जीवा । देहभावा उरी कैंची ॥ ६४ ॥
सीतेलागीं होवोनि भ्रांत । आप आपणा विसरत ।
तुज मारूं धावे लात । ते तूं निवांत साहिली ॥ ६५ ॥
मी भ्रांत तैं सावध करिसी । मज भागल्या श्रम हरिसी ।
मज शोकाकुलिताचा फेडिसी । सावकाशीं सकळ श्रम ॥ ६६ ॥
तो आठवितां पाहें । हदय फुटोनि ठिकरिया होये ।
बहुत बोलावें म्यां काये । शिवतले पाहें चरण तुझे ॥ ६७ ॥
तुझिया भजनाचें अंकिलें । जीवें सर्वस्व विकिलें ।
यावरी तें काय बोले । मौन पडिलें चहूं वाचां ॥ ६८ ॥
निजपित्याचें राज्य आहे । तें दोघे चालवूं समन्ययें ।
पितृआज्ञा ऐसीच आहे । ते तूं स्वयें अंगीकारीं ॥ ६९ ॥
चौदा वर्षे नेमस्त । पितृआज्ञा राज्यीं भरत ।
तैसेंचि आम्हां नेमस्त । वनवासप्रत तितुकेंचि ॥ ७० ॥
पाळोनि पितृआज्ञेसी । आम्ही आलो निजराज्यासी ।
वसिष्ठें अभिषेकिलें आम्हांसी । तूं यौवराज्यासी अंगीकारीं ॥ ७१ ॥
म्हणोनि निजकृपापूर्वक । आज्ञापिता रघुकुळटिळक ।
येरू झाला पै साशंक । विघ्न अलोलिक मज आलें ॥ ७२ ॥
यौवराज्यभिषिंचन । करावया रघुनंदन ।
स्वयें करी आज्ञापन । येरू उद्विग्न स्वयें झाला ॥ ७३ ॥

ते ऐकताच लक्ष्मणाला दुःख होऊन तो मानसी उद्विग्न झाला :

सौमित्र मर्यादेसी मंडन । स्वामीसी न देववे प्रतिवचन ।
अति संकोचित झालें मन । घाली लोटांगण हरिचरणी ॥ ७४ ॥
अश्रु पूर्ण आले नयनीं । कंठ दाटला बाष्पेंकरोनी ।
भ्रमित झाला हृदयभुवनीं । गिरा’ वचनीं पांगुळली ॥ ७५ ॥
प्रेमें उकसाबुकसीं रडे । स्फुंदस्फुंदोनि पायां पडे ।
विघ्न आले मज रोकडे । कोणीकडे जाऊं आता ॥ ७६ ॥
कां क्षोभला रघुनंदन । कांही अपराध घडला पूर्ण ।
त्याचें हेंचि दिसे चिन्ह । राज्याभिषिंचन सौमित्र ॥ ७७ ॥
श्रीरामासी सकळ सुमित्र । तेणें तो सकळांचा कुमित्र ।
मजसीं मांडिला वैराकार । राज्यभार देऊं पाहती ॥ ७८ ॥
श्रीरामराज्यें सकळां सुख । तेंचि मज ओढवलें दुःख ।
पूर्ण क्षोभला रघुकुळटिळक । गिळिलों अशेख महापापें ॥ ७९ ॥
वनवासी एकाएकी असतां । अपराध घडला न कळतां ।
तेणें क्षोभ आला रघुनाथा । राज्याभिषेक मज करी ॥ ८० ॥
राज्यामाजी परम सुख । ऐसा जनवाद असे देख ।
पुण्यफळ अलोलिक । ऐसें लोक बोलती ॥ ८१ ॥
पुण्य नव्हे पातक । माझी प्रतीति निष्टंक ।
ग ऐक तयाचा विवेक । मतिविशेष सांगेन ॥ ८२ ॥

राज्यमदाचे दुष्यरिणाम :

राज्यमद चढल्या देहीं । राम सर्वथा नाठवे पाहीं ।
सर्वेद्रियें अंध पाहीं । कार्यकारण कांहीं स्मरेना ॥ ८३ ॥
अंतरीं संचरल्या भोगकाम’ । कोणाची सेचा कैंचा राम ।
सर्वथा नाठवे धर्माधर्म । पडे भ्रमें अति अंध ॥ ८४ ॥
सर्प लागलिया जाणा । बुद्धि पालटे तत्क्षणां ।
कटुमधुराचिया ज्ञाना । विंवचना कळेना ॥ ८५ ॥
अत्यंक कदु निंब कैसा । गोड म्हणोनि खाये घसघसां ।
गूळ टाकी निंब जैसा । भ्रम मानसा दृढत्वें ॥ ८६ ॥
भ्रम चढत अंतःकरणीं । तेचि इंद्रियां विपरीत करणी ।
विषयसेवन अनुदिनीं । आणिक मनीं नाठवे ॥ ८७ ॥
विषय म्हणों विषासमान । यांसंगें अधःपतन ।
ऐका तयाचें लक्षण । निजचिन्ह नित्यत्वें ॥ ८८ ॥

विषं समानं विषयो यकाराद्‌विषयोऽधिकः ।
विषमेकाकिनं हन्ति विषयाश्च पुनःपुनः ॥ ४ ॥

विषयसंगतीचे परिणाम :

विषय म्हणों विषासमान । तरी विषाहूनि विषय गहन ।
विषभक्षणें एकदां मरण । पुनः पुन्हां पतन विषयार्थीं ॥ ८९ ॥
स्वभावें विषय दृष्टी पडतां । तत्काळ मोह उपजे चित्ता ।
ऐका त्याचीही व्यवस्था । घातकता वृत्तीची ॥ ९० ॥
लसुणाचे संगतीं जाण । कस्तूरीचे आच्छादे सुवासपण ।
दुर्गंधीचे बळ दारुण । सुवास जाण गिळोनि जाय ॥ ९१ ॥
राज्यभोगविषयो पूर्ण । अखंड भोगाचें अधिष्ठान ।
स्रकचंदनादि गहन । भोग दाटून पुढें येती ॥ ९२ ॥
भोग आदळल्या अंगेंसी । दाटोनि प्रवेशती मानसीं ।
क्षणें मुलविती प्राण्यासी । सावधानतेसी ठाच कैंचा ॥ ९३ ॥
अणुमात्र विषयस्थिती । हिताहित कोण चिंती ।
विषय तो परमघाती । नरकप्राप्ती आकल्प ॥ ९४ ॥
तेथें कैंचा रघुनंदन । कोण स्मरे श्रीरामभजन ।
कैंचा परमार्थ कैंचें ज्ञान । भ्रमित मन होवोनि ठाके ॥ ९५ ॥
कैंचा जप कैंचें ध्यान । कैंचा यज्ञ केचें ज्ञान ।
कोण स्मरे रघुनंदन । विषयबंधन अनिवार ॥ ९६ ॥
विसरोनियां रघुनाथा । नरकी बुडिजे तत्वतां ।
एवढी अंगी वाजे अवस्था । अति बाधकता विषयांची ॥ ९७ ॥

लक्ष्मणाची वनवासातील रामसेवा :

वनवासी असतां पूर्ण । अखंडता रामानुसंधान ।
वना जाय फळांलागून । तेथेही ध्यान खंडेना ॥ ९८ ॥
आसनी भोजनीं शयनीं । स्तानी दानीं गमनागमनी ।
जागृतिसुषुप्तिस्वप्नीं । अखंड चिंतनीं श्रीराम ॥ ९९ ॥
श्रवणीं राम नयन राम । वाचेसी वदनीं नित्य राम ।
अखंड हृदयीं चिंतनीं राम । ध्यानीं राम सर्वदा ॥ १०० ॥
करी चरणसंवाहन । चरणी नित्य प्रदक्षिण ।
आलोडोनियां सकळ वन । फळभोजना फळे आणी ॥ १०१ ॥
रात्री होवोनि जागारी । फेरे घालीं निरंतरीं ।
ऐसी श्रीरामसेवा अहोरात्री । सर्वोपरी करितसें ॥ १०२ ॥
चरणक्षाळणा आणीं जीवन । त्रिकाळ करीं पादक्षाळण ।
त्रिकाळ करी नीराजन । मुखावलोन त्रिकाळ ॥ १०३ ॥
श्रीरामहोमालागून । नित्य माथा वाहें इंधन ।
तेणें मी सुखैकघन । आनंदमग्न सर्वदा ॥ १०४ ॥
श्रीरामसेवा करितां पूर्ण । जिंतोनिया मानाभिमान ।
छेदिलें मी देहबंधन । स्वरूप चिद्धन पावावया ॥ १०५ ॥
तेथें अंगीकारितां राज्यासी । अत्यंत होईन विषयविलासी ।
राम नाठवे मानसी । अधःपातासी जाईन तेणें ॥ १०६ ॥
म्हणाल राज्यी श्रीरघुनाथ । असतां होई न विषयासक्त ।
तरी विषयबाधा अद्‌भुत । तुजही निश्चित न होईल ॥ १०७ ॥
राम निर्विषय तुज कां विषय । ऐसा सुचला जरी अन्वय ।
तेही विषयींचा अभिप्राय । सावधान परिसावा ॥ १०८ ॥

श्रीरामांची निर्विषयता :

राम अवतारा अवतारी । राम व्यापक चराचरीं ।
रामीं मिथ्या नरनारी । विषयउरी तेथें कैची ॥ १०९ ॥
पूर्णब्रह्म रघुनंदन । तेथें मिथ्या राज्यभान ।
राम नित्य सावधान । ऐका चिन्ह सांगेन ॥ ११० ॥
विश्वामित्रयागाप्रती । अनिद्र राहोनि सात रातीं ।
राक्षसांची जाति व्यक्ती । केली शांत श्रीरामें ॥ १११ ॥
सुबाहु वधिला बाणधारा । मारीच उडविला अंबरा ।
साह्य व्हावया दशवक्त्रा । ठेविला पुरा तद्वध ॥ ११२ ॥
देखता ऋषिवरांचा पाळा । चरणी उद्धरली शिळा ।
पर्णावया जनकबाळा । यागा आला जनकाच्या ॥ ११३ ॥
धनुष्य चढवितां गुण । धुळीं मेळविला रावण ।
तें भंगिलें न लागतां क्षण । जनकनंदिनी पर्णिली ॥ ११४ ॥
वडवानळ क्षात्रकुळासी । एकवीस वेळां धरित्रीसी ।
केलें निःक्षत्री वेगेंसीं । त्या भार्गवासी गांजिलें ॥ ११५ ॥
सांडोनियां क्षात्रदर्पा । वना धाडियेलें तपा ।
त्या श्रीरामप्रतापा । वाग्जल्पा केंवी वर्णवे ॥ ११६ ॥
त्यागोनियां निजराज्यासी । झाला वनस्थ वनवासी ।
विषयलोभ श्रीरामासी । नाही मानसीं सर्वथा ॥ ११७ ॥
स्वयें वर्जिता दशरथ । न सांडी वनवासव्रत ।
येवोनियां भरत । अति निघात मांडिला ॥ ११८ ॥
त्याचा न करोनि अंगीकार । बोळविला भरत त्रीर ।
होवोनियां वनवासी वनचर । ख्यातिचरित्रें पै केलीं ॥ ११९ ॥
म्हणाल असेल प्रतिष्ठाकाम । अथवा विषयी असेल राम ।
सुखें वनीं विषयाराम । होत असे परम सीतेसी ॥ १२० ॥
दशग्रीवें नेता सीता । स्वयें दाविली तेचि अवस्था ।
झाडा खोडा खेंव देता । होय गर्जता सीते सीते ॥ १२१ ॥
आम्ही म्हणों विषयी राम । सीतेसाठी चढला भ्रम ।
तंव तो सर्वथा निष्काम । परब्रह्म श्रीराम ॥ १२२ ॥
भ्रांत देखोनि रघुनाथा । छळू आली शिवकांता ।
अति सुंदर होवोनि सीता । श्रीरघुनाथापुढें ठेली ॥ १२३ ॥
राम बोभाये सीता सीता । उमा ओ दे रघुनाथा ।
तीतें सांडोनि तत्वतां । होय आळविता आनौतें ॥ १२४ ॥
राम धांवे आणिकीकडे । उमा राहे येवोनि पुढें ।
रामें ओळखिली निवाडें । आम्ही पुढें जाणां ना ॥ १२५ ॥
मी सांगे पुढे सीता । राम न मानी सर्वथा ।
करूं धांवे माझ्या घाता । कैंची सीता म्हणोनी ॥ १२६ ॥
टक देवांदानवांसी । टक पडली सुरसिद्धांसी ।
पुढे देखतां सीतेसी । राम तिसी नोळखे ॥ १२७ ॥
हातीं धरितां श्रीरामासी । राम निखंदी तियेसी ।
आई कां वो झोंबसी । शंकरासी त्यजुनियां ॥ १२८ ॥
स्वामी सांडोनि कैलासीं । परपुरुषा का हो छळिसी ।
तुझ्या लागतों चरणांसी । सोडी आम्हांसी जननिये ॥ १२९ ॥
नाही कामाचा अंकुर । क्रोध नाहीं अणुमात्र ।
नित्य सावध श्रीरामचंद्र । उमा सत्वर नमियेली ॥ १३० ॥
तेणें खोंचली जिव्हारी । उमा श्रीरामचरण धरी ।
वृथा भ्रमसी कामाचारी । कोणेपरी श्रीरामा ॥ १३१ ॥
राम म्हणे शिवापासीं । पुसों जाये वो वेगेंसीं ।
स्वमुखें पै निजकीर्तीसी । कोणासीही नये सांगू ॥ १३२ ॥
सांडोनियां कपटच्छळण । उमा झाली अनन्य शरण ।
तिसी देवोनि समाधान । केली बोळवण कैलासा ॥ १३३ ॥
ऐसा श्रीराम निष्काम । तेथें कैचा रिघे काम ।
ऐकतां श्रीरामाचें नाम । होय भस्म कामाचें ॥ १३४ ॥
श्रीरामाची सावधानता । श्रीरामचि जाणे तत्वतां ।
तें नये आणिकाचे हाता । अवतारसामर्थ्यता रामाची ॥ १३५ ॥
श्रीरामे अवतारा अवतारसत्ता । श्रीराम प्रकृतिपुरुषांचा कर्ता ।
त्या श्रीरामाची सामर्थ्यता । नये हाता आणिकांच्या ॥ १३६ ॥
असो श्रीरामाची कथा । अनुसरोनि भरतव्रता ।
अंगीकारुनी युवराजता । आला रघुनाथाची पाळावी ॥ १३७ ॥
तेहि विषयींचा वृत्तांत । सावध ऐका सुनिश्चित ।
संपादावया वनवासव्रत । केलें अद्‌भुत श्रीरामें ॥ १३८ ॥
वधोनियां लंकानाथ । संस्थापिला शरणागत ।
बंदी सोडवोनि देव समस्त । स्थापिले निश्चित स्वपदीं ॥ १३९ ॥
मुक्त करोनि जनस्थान । ब्राह्मणांसी द्यावें दान ।
म्हणोनियां रघुनंदन । भरत आपण अनुग्रहिला ॥ १४० ॥
राज्यी असोनि निर्लोभता । देहीं असोनि विदेहता ।
भोगी असोनि अभोक्ता । श्रीरघुनाथाचेनि धर्मे ॥ १४१ ॥
मिष करोनि पादुकांचें । अंतरी प्रवेशला त्याचे ।
तेणें सामर्थ्य भरताचें । वंदी साचें त्रैलोक्य ॥ १४२ ॥
श्रीराम आणि रावण । अलौकिक युद्धत्राण ।
आणिका गोष्टी न करवे जाण । थरकांप पूर्ण चित्तासी ॥ १४३ ॥
तैसा राम देव भरत भक्त । हें त्याचें त्यासीच साजे व्रत ।
येर शब्दावरी श्लाघत । परी शब्दार्थ लाभेना ॥ १४४ ॥
म्हणोनि देवपण रघुनाथीं । भक्तपण साजे भरतीं ।
येरां न साथेचि युक्ती । विषयगतीं आदळिजे ॥ १४५ ॥
स्मरता श्रीरामनाम । विषय होती भस्म ।
तेथें करितां भजनधर्म । विषय दुर्गम कोणासी ॥ १४६ ॥

मला यौवराज्यपद नको, ते भरताला द्यावे अशी लक्ष्मणाची वसिष्ठांना प्रार्थना :

ऐसा आहे निश्चितार्थ । श्रुतिशास्त्रें साक्षी वेदांत ।
तरी राज्य। शिवेना माझें चित्त । आण निश्चित श्रीरामाची ॥ १४७ ॥
स्वामी वसिष्ठा सत्य जाण । शिवितले जी तुझे चरण ।
राज्य न शिवें आपण । श्रीरामचरण सांडूनी ॥ १४८ ॥
मनसा वाचा कर्मणा । राज्यलोभ नाही जाणा ।
संदेह न धरावा आपणा । सत्य प्रमाण हें माझें ॥ १४९ ॥
राज्यीं असोनि भरत । तपें कष्टला अद्‌भुत ।
सकळ भोगविरक्त । होवोनि रघुनाथ सेविला ॥ १५० ॥
त्यासी करोनि अभिषिंचन । भरत सुखावी पूर्ण ।
तेणें मज सुख गहन । भरता अभिषिंचन देखिलिया ॥ १५१ ॥
आणि राज्यभारहस्तक्रिया । मज नाही जी गुरुवर्या ।
भरत युक्ति राज्याचिया । निःसंदेह जाणत ॥ १५२ ॥
चौदा वर्षे अलिप्तपणें । श्रीरामाहूनि अधिकगुणें ।
राज्यपाळण भरतें येणें । सुखसंपन्नें नांदती प्रजा ॥ १५३ ॥
श्रीरामें सुख सकळांसी । त्याहूनि भरता विशेषीं ।
वर्णितां श्रीरामगुणासीं । सुखैकराशी समस्तां ॥ १५४ ॥
देशोदेशींचे भूपती । भरतमुखें श्रीराम कीर्ती ।
ऐकावया अति प्रीतीं । भरता येती लोटांगणीं ॥ १५५ ॥
असो भूपाळांचें वृत्त । महाऋषि जे विख्यात ।
सदा ब्रह्मानंदे तृप्त । तेही येत भरता पै ॥ १५६ ॥
सांडोनिया निजाश्रम । श्रीरामकीर्तीसी सप्रेम ।
येवोनियां ऋषिसत्तम । आल्हादें परम श्रवण करिती ॥ १५७ ॥
श्रीरामकीर्तीचिया प्रीतीं । अयोध्येसीं अद्‌भुत वस्ती ।
धन्य भरताची संगती । श्रीरामकीर्ती सुख सर्वां ॥ १५८ ॥
म्हणोनि भरतासी आपण । यौवराज्यीं अभिषिंचून ।
सुखी करावे सकळ जन । कीर्ति पावन श्रीरामें ॥ १५९ ॥
म्हणोनि सौमित्रें आपण । घालोनि गुरूसी लोटांगण ।
धरिले श्रीरामाचे चरण । करावें अभिषिंचन भरतासी ॥ १६० ॥

लक्ष्मणाची विरक्ती पाहून सर्वजण विस्मयचकित :

गुरूचे शिवोनियां चरण । सौमित्रें वाहिली आण ।
देखोनि त्याचें निर्वाण । श्रीरघुनंदन तटस्थ ॥ १६१ ॥
सभा झाली तटस्थभूत । सुर सिद्ध अति विस्मित ।
ब्रह्मादिक चाकाटत । लोकपाळ तेथ वेडावले ॥ १६२ ॥
देखोनियां सौमित्राची विरक्ती । सुमनें वर्षल्या सुरपंक्ती ।
जय जय गर्जे त्रिजगती । सभाग्य निश्चितीं सौमित्र ॥ १६३ ॥
सर्वस्व त्यजोनि वहिला । श्रीरामसेवे वना गेला ।
सर्वभावें राम सेविला । त्यजूनि दादुला आहारातें ॥ १६४ ॥
परतोनि आलिया राज्यासी । राज्यलोभ नाहीं मानसी ।
सौमित्राच्या भाग्यासी । सीमा वेदांसी न करवे ॥ १६५ ॥

कोणाला यौवराज्याभिषेक करावा असा प्रश्न रामांनी विचारल्यावरून
भरतालाच अभिषेक करावा असे वसिष्ठांचे रामांना उत्तर :

सौमित्र न घे अभिषेकासी । यौवराज्यासी स्थिती कैसी ।
अभिषेक करावा कोणासी । श्रीवसिष्ठासी राम पुसे ॥ १६६ ॥
सौमित्राची निर्विषयता । येणें संतोष वसिष्ठचित्ता ।
सौमित्र आलिंगोनि तत्वतां । होय बोलता रामासी ॥ १६७ ॥
तूं अंतर्यामी रघुवीर । जाणसी सकळांचे अंतर ।
आम्हांसि पुसणे विचार । हा वृद्धाचार राखिसी ॥ १६८ ॥
तुझें नाम अंतर्यामी । अंतर जाणता तूं स्वामी ।
काय विचार सांगणें आम्हीं । तुमचें तुम्ही विचारा ॥ १६९ ॥
ज्याची जैसी अंतर्वृत्ती । जो भजे जैसिया रीतीं ।
त्याचिया मनोरथाप्रती । निजविश्रांती तूं दाता ॥ १७० ॥
सांडोनि तुझें चरणसेवन । सौमित्रासी राज्याभिषिंचन ।
सर्वथा नाहीं नाही जाण । वाहून आण सांगतसे ॥ १७१ ॥
ज्यासी तुझ्या चरणीं प्रीती । त्यासी बळेंचि रघुपती ।
राज्य देणें न घडे निश्चिती । नये वृत्तीसी खेद करूं ॥ १७२ ॥
आण राज्यनीतिविचार । ज्यासी जेथें नाहीं आदर ।
त्यावरी करितां बलात्कार । विकळ समग्र होऊं पाहे ॥ १७३ ॥
सौमित्र राज्यीं उदासीन । तो केवीं करी राज्यशासन ।
तूं श्रीराम सर्वज्ञ । योग्यायोग्य पूर्ण जाणसी ॥ १७४ ॥
भरत सर्वाथीं सावधान । ज्ञानें विरक्ती श्रीरामभजन ।
सकळाथीं कुशल पूर्ण । करीं अभिषिंचन भरतासी ॥ १७५ ॥
ऐकोनि श्रीवसिष्ठवचन । श्रीराम झाला सुखैकघन ।
स्वयें उठोनि आपण । सौमित्र धरोनि आलिंगिला ॥ १७६ ॥
श्रीरामहृदया हृदय मिनलें । दुणे वैराग्यपुट झालें ।
सबाह्य स्वरूप कोंदलें । अहाळबहाळ रामाचें ॥ १७७ ॥

मनोरथ पूर्ण केल्याबद्दल लक्ष्मणाचे रामांना वंदन व रामस्तुती :

चरणांवरी ठेवोनि माथा । सौमित्र विनवी रघुनाथा ।
मनोरथ पूर्ण करितां । कृपावंता श्रीरामा ॥ १७८ ॥
तूं अनाथाची माउली । आर्त श्रांतांची साउली ।
निजजनां कल्पवल्ली । शृतीची बोली ऐकिजे ॥ १७९ ॥
तें आजि आले फळा । प्रसन्न झालासी घननीळा ।
सोडविलें सकळां । घोर दुःखापासूनी ॥ १८० ॥
आजि भाग्य आलें फळासी । चुकोनियां राज्यभ्रमासी ।
अधिकार लाधलों सेवेसी । निजहरिखेंसीं नाचत ॥ १८१ ॥
यौवराज्याभिषिंचन । भरता करील रघुनंदन ।
शत्रुघ्ना सेनानीपण । सकळ जन सुखमय ॥ १८२ ॥
ते कथा अति गहन । श्रोतीं द्यावें अवधान ।
एका जनार्दना शरण । रामायण अति रम्य ॥ १८३ ॥
स्वस्ति श्रीभावार्थरामायणे युद्धकांडे एकाकारटीकायां
सौमित्रविरक्तिकथनं नाम पंचाशीतितमोऽध्यायः ॥ ८५॥
ओंव्या ॥ १८३ ॥ श्लोक ॥ ५ ॥ एवं ॥ १८८ ॥

हे पण वाचा: संत एकनाथांची संपूर्ण माहिती


तुमच्या शेतमालाची मोफत जाहिरात करण्या साठी कृषी क्रांती ला अवश्य भेट द्या 
ref:satsangdhara

भावार्थरामायण युद्धकांड अध्याय पंचाऐंशीवा भावार्थरामायण युद्धकांड अध्याय पंचाऐंशीवा भावार्थरामायण युद्धकांड अध्याय पंचाऐंशीवा भावार्थरामायण युद्धकांड अध्याय पंचाऐंशीवा भावार्थरामायण युद्धकांड अध्याय पंचाऐंशीवा भावार्थरामायण युद्धकांड अध्याय पंचाऐंशीवा भावार्थरामायण युद्धकांड अध्याय पंचाऐंशीवा भावार्थरामायण युद्धकांड अध्याय पंचाऐंशीवा भावार्थरामायण युद्धकांड अध्याय पंचाऐंशीवा

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *