sant janardhan swami abhang

नाम भक्ति ज्ञान उपासना – संत जनार्दन स्वामी अभंग – ६ 

नाम भक्ति ज्ञान उपासना – संत जनार्दन स्वामी अभंग – ६ 


नाम भक्ति ज्ञान उपासना दीक्षा ।
व्यर्थ आत्मसाक्षात्कारें वीण ॥१॥
क्रिया र्म धर्म साधनें वैराग्य ।
कृपेविण योग प्राणायाम ॥२॥
राजयोगेवीण केलिया सकळ ।
होवोनि निर्फळ लाभे शीण ॥३॥
घेती क्लेश दुःख करिती घौती वस्ती ।
दंडिती जाळिती व्यर्थ देहा ॥४॥
सोशिती सतत श्रम प्रहर आठ ।
न लभे देव कष्टविल्या देहा ॥५॥

करिती चमत्कार ब्रह्माडींचे सर्व ।
दाविती भक्तिभाव कळा विद्या ॥६॥
जेथें दंभ वेष चमत्कार सिद्धि ।
नवजावें कधीं चुकोनिया ॥७॥
असावें सतत श्रीगुरुसन्निध ।
मोगावा ब्रह्मानंद संसारचि ॥८॥
घेवो नये वेष साधु त्वहि दंभ ।
दाखवावी ढब नट जैसा ॥९॥
चुकोनि घेतां वेष जाये राजयोग ।
न भेटेचि मग देव काहीं ॥१०॥

असोनि सकळी वित्त श्रमें मेळवावें ।
तेणें नित्य भोगावें सेवासुख ॥११॥
जगीं म्हणवावें प्रपंची या मावा ।
दंडो नये जीवा देहा व्यर्थ ॥१२॥
म्हणे जनार्दन नलमे देव हटीं ।
उघडी भ्रमताटी एकनाथा ॥१३॥


वरील अभांगाचा अर्थ तुमच्या शब्दामध्ये खाली कमेंट बॉक्समध्ये टाका.

नाम भक्ति ज्ञान उपासना – संत जनार्दन स्वामी अभंग – ६

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *