संत निळोबाराय गाथा (मंगलाचरण)

संत निळोबाराय (देवाची स्तुति)

संत निळोबाराय (देवाची स्तुति)

५२५

अगा ये नरकासुरमर्दना । कुशदैत्यनिकंदना । अगा कंसमधुकैटभसूदना । अगा मर्दना हिरण्याक्षा ॥१॥

अगा वृत्रासुरनिहंत्या । हिरण्यकश्यपा विदारित्या । अगा रावण संहारित्या । कुंभकरणादीराक्षसां ॥२॥

अगा रिठासुराच्या वैया । सहस्त्रभुजांच्या वधणारा । अगा निवटीत्या भोमासुरा । सत्यभामावरा गोविंदा ॥३॥

अगा ये काळियादमना । शकटासुर विध्वंसना । अगा शिशुपाळवक्रदंतहनना । जरासंधभंजना कागबगा ॥४॥

अगा बळी बंधनाअसुरारी । अगाअरिमन्मथ तमारी । अगा ताटिकापूतनारी । गोवर्धनधारी बळिवंता ॥५॥

अगा ये केशियादमना । तृणासुरधेनुकहनना । अगा मरिचा सुबाहुउध्दरणा । त्रिशिराखरदूषणप्राणहर्त्या ॥६॥

अगा ये विरोचनजाळंधरअंतका । अहिरावणमहिरावणघातका । कबंधवाळीच्या हंतका । रघुकुलटिळका सांबहरणा ॥७॥

अगा ये शंखासुराचिरणारा । मच्छरुपिया पोहणारा । शुंभनिशुंभाचिया घातणारा । मोहनीरुप धरा दैत्यांतका ॥८॥

अगा ये अपारभक्तपाळका । पंढरीभुवैकुंठनायका । विश्व चराचरव्यापका । अभय वरदायका निळयाच्या ॥९॥

५२६

वस्तुचा जो स्वाभावगुण । वोसंडूं नेणे तो आपणा ॥१॥

तेविं हा परमात्मा श्रीहरी । सांडूं नेणें आपुली थोरी ॥२॥

जेवीं कस्तुरी परिमळ । शीतळपणा मलयानिळ ॥३॥

निळा म्हणे परिसपणा । नेणे सांडूं आपुल्या गुणा ॥४॥

५२७

मच्छ कच्छ वराह झाला । खुजाहि शोभला विक्राळ ॥१॥

भक्तप्रिय प्रियोत्तम । सदा अविश्राम दासाविशीं ॥२॥

फरशधारी धनुर्धर । स्वरुप सुदंर गोपवेषीं ॥३॥

निळा म्हणे बौध्य कलंकी । धरी नेटकीं रुपें ऐसीं ॥४॥

५२८

महिमा अदभूतची पाहतां । चरणीं उध्दार झाला पतिता ॥१॥

आहिल्या शिळा झाली शापें । चरणस्पशें ते निष्पाप ॥२॥

उध्दरिले विमळार्जून । अगाध चरणाचें महिमान ॥३॥

निळा म्हणे तारिल्या शिळा । हाही प्रताप आगळा ॥४॥

५२९

रसना एकी रस तों नाना । कैसी विवंचना रचिली हे ॥१॥

नकळे लाघव तुमचें हरी । करितां भरोवरी जाणिवेच्या ॥२॥

काय पिंजूनी मेघपडळ । घडिलें ज्वाळ विजुवाचें ॥३॥

निळा म्हणे तडक भारी । फुटें अंबरीं कासियाचा ॥४॥

५३०

वीज पडे गनन गडाडी । रचिली परवडी कशाची ॥१॥

अदभुत प्रकाशाचा लोळ । पडतां अंतराळ दणाणीत ॥२॥

काय हे तुमची कैशा लीला । नेणवे सकळां चोजवितां ॥३॥

निळा म्हणे गर्भी बाळा । वाढवा गोपाळा कैशा परी ॥४॥

५३१

शकटासुर काळयासी । प्रताप ठाउका हा तयासी ॥१॥

बळिसी झाला विदयमान । देतां तीन पांड दान ॥२॥

लवणासुरा अनुभव । कुशा गोमताचळा सर्व ॥३॥

निळा म्हणे चतुरानना । नित्य करितां पुजा ध्याना ॥४॥

५३२

सकळांचिया नेत्रें तुम्हां सर्वही देखणें । सकळांचिया श्रोत्रें तुम्हां सर्वही ऐकणें  ॥१॥

ऐसे सर्वज्ञची तुम्हीं सर्वदा देवा । जेथिल तेथें ज्याच्या तैशा जाण तसा भावा ॥२॥

सकळांच्याही रसना सर्वही रस सेवितां । सकळांच्याही चरणें लंघुनी जातां दिगंता ॥३॥

निळा म्हणे सकळांच्याही जीवाचें जीव । होऊनियां अलिप्त शेखी रुप ना नांव ॥४॥

५३३

सर्वांतरीं वास याचा । महदादी अणूचा हदयस्थ ॥१॥

नाहीं दुरी जवळी ऐसा । कोंडोनी दिशा भरलासे ॥२॥

एकवीसही ही स्वर्गांपरीं । पाताळाभीतरी भूमंडळा ॥३॥

निळा म्हणे सर्वातरीं । वसोनी विटेवरी ठाकला ॥४॥

५३४

सूर्य प्रकाशाचा नेणेचि महिमा । रात्रीचिया तमा न देखोनि ॥१॥

क्षीरसिंधु नेणे तृप्ती कैसी असे । क्षुधेचे वळसे इतरांसी ॥२॥

कल्पतरु नेणें औदार्य आपुलें । दैन्यचि देखिलें नाहीं तेणें ॥३॥

अमृता नाठवे अमत्व कैसेंही । मृत्यूचि त्या नाहीं म्हणोनियां ॥४॥

कामधेनु नेणें कामनेचा भोस । अपूर्णता तीस नातळतां ॥५॥

निळा म्हणे तैसा तुम्ही पांडुरंगा । नेणांचि वियोगा व्यापकपणें ॥६॥

५३५

संत गाती सनकादिक । तुमचिये कौतुक कीर्तिचें ॥१॥

तारिल्या शिळा गिळीला वन्ही । पर्वत उचलूनि धरिला वरी ॥२॥

सागर  सारुनी व्दारकापुरीं । वसविली नगरी उदकांत ॥३॥

निळा म्हणे गोवळवत्सें । झाला निज इच्छें क्षणमात्रें ॥४॥

५३६

श्रीकृष्ण विचरे कुंजवनीं । तैसाचि दंडकरण्यीं श्रीराम ॥१॥

एकें वधिले खरदूषण । एकें मर्दन कागबगा ॥२॥

नासिक छेदनें शूर्पणखा । येणें पूतना देखा शोषियेली ॥३॥

निळा म्हणे चरित्रमाला । रचिली स्वलीला रामकृष्णें ॥४॥

५३७

श्रुतीदेवाच्या कणिया खाणें । श्रलाध्य अन्नें विदुराच्या ॥१॥

द्रौपदीहातींचे भाजीपान । मानी समान पंचामृता ॥२॥

मुद्रला घरींचा वेचक पाक । मानी अधिक् क्षीराब्धीहुनी ॥३॥

निळा म्हणे नामयासवें । बैसोनि जेवावें परम प्रीति ॥४॥


संत निळोबाराय गाथा । संत निळोबाराय अभंग । निळोबा अभंग । निळोबा गाथा । सर्व गाथा । निळोबाराय माहिती । पिंपळगाव मंदिर निळोबाराय । sant nilobaray gatha | sant nilobaray abhang | niloba abhang | niloba gatha | sarv gatha | nilobaray mahiti | nilobaray mandir pimpalgav | देवाची स्तुति |

तुमच्या शेतमालाची जाहिरात करण्यासाठी कृषी क्रांतीला भेट द्या .

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *