संत निवृत्तीनाथ अभंग

वैभव विलास नेणोनिया – संत निवृत्तीनाथ अभंग

वैभव विलास नेणोनिया – संत निवृत्तीनाथ अभंग


वैभव विलास नेणोनिया सायास ।
कल्पनेची आस नाहीं जेथें ॥ १ ॥
तें रूप दुर्लभ कृष्णमूर्तिठसा ।
वोतल्या दशदिशा नंदाघरीं ॥ २ ॥
योगियांचे ध्यान मनाचें उन्मन ।
भक्तांचे जीवन गाई चारी ॥ ३ ॥
निवृत्ति साकार ब्रह्मींचा प्रकार ।
ॐतत्सदाकार कृष्णलीला ॥ ४ ॥

अर्थ: –

जो परमात्मा अरुप आहे त्याच्या ठिकाणी वैभव, वितासांचे या नाहीत. कल्पनाचे आस नाही. त्या परमात्म्याला आकारच नाही त्याला दिशा मध्ये कसे असा तो नदारी दुर्लभ श्रीकृष्ण रूप घेऊन आला आहे. तोच परमात्माचे जरी असले तरी ते नंदाच्या गाई राखत आहे म्हणतात तो परमात्मा आपल्या लिला ॐ तत्सदाकार आहेत त्याच मंत्रात मी लीन आहे..


वैभव विलास नेणोनिया – संत निवृत्तीनाथ अभंग

संत निवृत्तीनाथ अँप डाउनलोड रा

play store

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *