नाग स्तोत्र

नाग स्तोत्र

नाग स्तोत्र 

अनंतं वासुकि शेष पद्मनाभं च म्बलम्।

शड्खपाल धार्तराष्ट्र तक्षकं कालियं तथा।।

एतानि नव नामानि नागानां च महात्मनाम्।

सायंकाले पठेन्नित्यं प्रातः काले विशेषतः।।

तस्मे विषभयं नास्ति सर्वत्र विजयीं भवेत्।


नाग स्तोत्र समाप्त .

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *