सार्थ तुकाराम गाथा

नाहीं दिलें कधीं कठिण उत्तर – संत तुकाराम अभंग – 1682

नाहीं दिलें कधीं कठिण उत्तर – संत तुकाराम अभंग – 1682

नाहीं दिलें कधीं कठिण उत्तर । तरी कां अंतर पडियेलें ॥१॥
म्हणऊनि आतां वियोग न साहे । लांचावलें देहे संघष्टणें ॥ध्रु.॥
वेळोवेळां वाचे आठवितों नाम । अधिकचि प्रेम चढे घेतां ॥२॥
तुका म्हणे पांडुरंगे जननिये । घेऊनि कडिये बुझाविलें ॥३॥

अर्थ

देवाला मी कधीही कठोर शब्दात बोललो नाही तरीही देवात आणि माझ्यात असे अंतर का पडले आहे? माझ्या देहाला आता देवाचे आलिंगन केव्हा पडेल यासाठी मला तळमळ लागली आहे. देह त्याच्यासाठी लाचावला आहे त्यामुळे देवाचा वियोग मला सहन होत नाही. आणि वेळो वेळा हरीचे नाम माझ्या वाचनात येत आहे आणि जसजसे हरीचे नाम मी घेत आहेत तसतसे देवाविषयी माझे प्रेम वाढतच आहे. तुकाराम महाराज म्हणतात हे पांडुरंगे माझी आई तू मला तुझ्या कडेवर घे व माझी समजूत काढा.


वाचा : सार्थ  तुकाराम  गाथा 

अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *