सार्थ तुकाराम गाथा

भूती भगवद्भाव । मात्रासहित जीव – सार्थ तुकाराम गाथा 1562

भूती भगवद्भाव । मात्रासहित जीव – सार्थ तुकाराम गाथा 1562

भूती भगवद्भाव । मात्रासहित जीव । अद्वैत ठाव । निरंजन एकला ॥१॥
ऐसी गर्जती पुराणें । वेदवाणी सकळ जन । संत गर्जतील तेणें । अनुभवें निर्भर ॥ध्रु.॥
माझे तुझे हा विकार । निरसतां एकंकार । न लगे कांही फार । विचाराचि करणें ॥२॥
तुका म्हणे दुजे । हे तो नाही सहजे । संकल्पाच्या काजे । आपे आप वाढले ॥३॥

अर्थ

सर्व भूत मात्रामध्ये, भूत जीवनामध्ये हा भगवंत वसतो आहे असा भगवत भाव सर्वत्र असावा. देव भेदशून्य असून सर्व जगाला अधिष्ठान आहे. वेदवाणी देखील हेच सांगतात आणि पुराने देखील हेच गर्जून सांगताहेत. स्वतःच्या अनुभवाच्या बळावर सर्व संत देखील हेच गर्जुन सांगत आहेत. माझे आणि तुझे हाच विकार नाहीसा झाला की सर्वत्र एकच परमात्मा दिसतो. या वाचून दुसरा विचार करण्याची काहीच गरज नाही. तुकाराम महाराज म्हणतात मुळातः द्वैत नाहीच जिवाच्या संकल्पनेनेच द्वैत निर्माण होते व त्यामुळे पुढचे आपोआप वाढले जाते.


वाचा : सार्थ  तुकाराम  गाथा 

अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *