गंगा मातेची आरती

गंगा मातेची आरती

गंगा मातेची आरती

माते दर्शनमात्रे प्राणी उद्धरिसी । हरिसी पात अवघे जग पावन करिसी ॥

दुष्कर्मी भी रचिल्या पापांच्या राशी हर हर आतां स्मरतों मति होईल कैसी ॥ १॥

जय देवी जय देवी जय गंगाबाई पावन करि मज सत्वर विश्वाचे आई ।।

पडले प्रसंग तैशी कर्मे आचरलोंविषयांचे मोहानें त्यातचि रत झालों ॥

त्याचे योगे दुष्कृत सिंधूत बुडालों त्यांतुनि मजला तारिसि ह्या हेतूनें आलों ॥ जय ॥ २॥

निर्दय यमदुत नेती त्या समयीं राखीं क्षाळी यमधर्माच्या खात्यातील बाकी ।।

मत्संगति जन अवघे तारियले त्वां की उरलो पाहें एकचि मी पतितांपैकी । जय । ३।।

अघहरणे जय करुणे विनवितसे भावें । नोपेक्षी मज आतां त्वत्पात्री घ्यावें ।।

केला पदर पुढे मी मज इतकें द्यावें जीवे त्या विष्णूच्या परमात्मनि व्हावें ॥ जय ॥ ४ ॥


गंगा मातेची आरती समाप्त .

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *