गणपतीची आरती

गणपतीची आरती

  सुर्ता दुखहर्ता 


सुखकर्ता दुखहर्ता, वार्ता विघ्नांची|
नुरवी; पुरवी प्रेम, कृपा जयाची |
सर्वांगी सुंदर, उटी शेंदुराची|
कंठी झळके माळ, मुक्ताफळांची॥१॥

जय देव, जय देव जय मंगलमूर्ती|
दर्शनमात्रे मन कामना पुरती ॥धृ॥

रत्नखचित फरा, तुज गौरीकुमरा|
चंदनाची उटी , कुमकुम केशरा|
हिरेजडित मुकुट, शोभतो बरा |
रुणझुणती नूपुरे, चरणी घागरिया|
जय देव जय देव जय मंगलमूर्ती ॥२॥

लंबोदर पीतांबर, फणिवरबंधना |
सरळ सोंड, वक्रतुंड त्रिनयना|
दास रामाचा, वाट पाहे सदना|
संकटी पावावे, निर्वाणी रक्षावे, सुरवरवंदना|
जय देव जय देव, जय मंगलमूर्ती|
दर्शनमात्रे मनकामना पुरती ॥३॥


गणपतीची आरती – शेंदूर लाल चढायो

जय जयजी गणराज विद्या सुखदाता ।
धन्य तुम्हारा दर्शन मेरा मन रमता ॥ ध्रु० ॥

शेंदुर लाल चढायो अच्छा गजमुखको ।
दोंदिल लाल बिराजे सुत गौरीहरको ॥
हाथ लिये गुडलड्डू साई सुरवरको ।
महिमा कहे न जाय लागत हूँ पदको ॥१॥

अष्टी सिद्धी दासी संकटको बैरी ।
विघ्नविनाशन मंगलमूरत अधिकाई ॥
कोटीसुरजप्रकाश ऐसी छबि तेरी ।
गंडस्थलमदमस्तक झुले शशिबहारी ॥जय० ॥२॥

भावभगतिसे कोई शारणागत आवे ।
संतति संपति सबही भरपूर पावे ।
ऐसे तुम महाराज मोको अति भवे ।
गोसावीनंदन निशिदिन गुण गावे ॥ जय० ॥३॥


गणपतीची आरती – जय देव जय देव जय मंगलमूर्ती

जय देव जय देव जय मंगलमूर्ती ।
तुझे गुण वर्णाया मज कैंची स्फूर्ती ॥ ध्रु० ॥

नानापरिमळ दूर्वा शमिपत्रें ।
लाडू मोदक अन्नें परिपूरित पातें ।
ऐसें पूजन केल्या बीजाक्षरमंत्रें ।
अष्टहि सिद्धी नवनिधि देसी क्षणमात्रें ॥१॥

तुझे ध्यान निरंतर जे कोणी करिती ।
त्यांची सकलहि पापें विघ्नेंही हरती ॥
वाजी वारण शिबिका सेवक सुत युवती ।
सर्वहि पावुनि अंती भवसागर तरती ॥ जय देव० ॥ २ ॥

शरणागत सर्वस्वे भजती तव चरणीं ।
कीर्ति तयांची राहे जोंवर शाशितरणी ॥
त्रैयोक्यों ते विजयी अद्भुत हे करणी ।
गोसावीनंदन रत नामस्मरणीम ॥ जय देव जय देव० ॥३॥


गणपतीची आरती – तूं सुखकर्ता तूं दुःखकर्ता विघ्नविनाशक मोरया

तूं सुखकर्ता तूं दुःखकर्ता विघ्नविनाशक मोरया ।
संकटीं रक्षीं शरण तुला मी, गणपतीबाप्पा मोरया ॥ ध्रु० ॥

मंगलमूर्ति तूं गणनायक ।
वक्रतुंड तूं सिद्धिविनायक ॥
तुझिया द्वारीं आज पातलों ।
नेईं स्थितिप्रति राया ॥ संकटीं० ॥१॥

तूं सकलांचा भाग्यविधाता ।
तूं विद्येचा स्वामी दाता ॥
ज्ञानदीप उजळून आमुचा ।
निमवीं नैराश्याला ॥ संकटीं० ॥२॥

तूं माता, तुं पिता जगं या ।
ज्ञाता तूं सर्वस्व जगीं या ॥
पामर मी स्वर उणें भासती ।
तुझी आरती गाया ॥ संकटीं ॥३॥


गणपतीची आरती – जय देव जय देव जय वक्रतुंडा

जय देव जय देव जय वक्रतुंडा ।
सिंदुरमंडित विशाल सरळ भुजदंडा ॥ ध्रु० ॥

प्रसन्नभाळा विमला करिं घेउनि कमळा ।
उंदिरवाहन दोंदिल नाचसि बहुलीळा ॥
रुणझुण रुणझुण करिती घागरिया घोळा ।
सताल सुस्वर गायन शोभित अवलीळा ॥ जय देव० ॥ १ ॥

सारीगमपधनी सप्तस्वरभेदा ।
धिमिकिट धिमिकिट मृदंग वाजति गतिछंदा ॥
तातक तातक थैय्या करिसी आनंदा ।
ब्रह्मादिक अवलोकिती तव पदारविंदा ॥ जय देव० ॥ २ ॥

अभयवरदा सुखदा राजिवदलनयना ।
परशांकुशलड्डूधर शोभितशुभरदना ॥
ऊर्ध्वदोंदिल उंदिर कार्तिकेश्वर रचना ।
मुक्तेश्वर चरणांबुजिं अलिपरि करिं भ्रमणा ॥ ३ ॥


गणपतीची आरती – सुखकारक, दुखहारक, सन्मतिदायक, गणपती मोरया

सुखकारक, दुखहारक, सन्मतिदायक, गणपती मोरया जय गणपती, जय मोरया, मंगलमूर्ती मोरया

प्राक्तनातले अरिष्ट नुरवी प्रेमकृपेची धारा झरवी वात्सल्याची वर्षा पुरवी तू गणनायक,

सिध्दिविनायक, सुबुध्दिदायक मोरया जय गणपती, जय मोरया, मंगलमूर्ती मोरया

राग लोभ अज्ञान काननी गुरफटलो मज तार यांतुनी अनन्य भावे शरण तुला मी दे मज स्फूर्ती आणि सन्मती,

अंति सद्गती मोरया जय गणपती, जय मोरया, मंगलमूर्ती मोरया

सर्वसाक्षि तू, तू वरदाता तुजवाचुनि मज कुणी न त्राता क्लेशांमधुनि सोडवि आता मी नतमस्तक करित प्रार्थना हे गजवदना मोरया जय गणपती,

जय मोरया, मंगलमूर्ती मोरया


गणपतीची आरती – नानापरिमळ दुर्वा शेंदूर

नानापरिमळ दुर्वा शेंदूर शमिपत्रें।

लाडू मोद्क अन्ने परिपूरित पात्रें।

ऎसे पूजन केल्या बीजाक्षरमंत्रे।

अष्टहि सिद्धी नवनिधी देसी क्षणमात्रें॥१॥

जय देव जय देव जय मंगलमूर्ती।

तुझे गुण वर्णाया मज कैची स्फ़ूर्ती ॥धृ.॥

तुझे ध्यान निरंतर जे कोणी करिती।

त्यांची सकलही पापे विघ्नेंही हरती।

वाजी वारण शिबिका सेवक सुत युवती।

सर्वहि पावती अंती भवसागर तरती॥

जय देव जय देव जय मंगलमूर्ती॥२॥

शरणांगत सर्वस्वें भजती तव चरणी।

कीर्ती तयांची राहे जोवर शशितरणि।

त्रैलोक्यी ते विजयी अदभूत हे करणी।

गोसावीनंदन रत नामस्मरणी।

जय देव जय देव जय मंगलमूर्ती॥३॥


गणपतीची आरती – उंदरावरि बैसोनि दूडदूडा

उंदरावरि बैसोनि दूडदूडा येसी।

हाती मोद्क लाडू घेउनियां खासी।

भक्तांचे संकटी धावूनि पावसी।

दास विनविती तुझियां चरणासी |

जय देव जय देव जय गणराजा॥१॥

जय देव जय देव जय गणराजा सकळ देवां आधी तूं देव माझा॥ जय देव.॥धृ.॥

भाद्रपदमासी होसी तू भोळा।

आरक्त पुष्पांच्या घालूनिया माळा।

कपाळी लावूनी कस्तुरी टीळा।

तेणे तू दिससी सुंदर सांवळा॥

जय देव जय देव जय गणराजा॥२॥

प्रदोषाचे दिवशी चंद्र श्रापीला।

समयी देवे मोठा आकांत केला।

इंदु येवोनि चरणी लागला।

श्रीराम बहुत श्राप दिधला॥

जय देव जय देव जय गणराजा ॥३॥

पार्वतीच्या सुता तू ये गणनाथा।

नेत्र शिणले तुझी वाट पाहतां॥

किती अंत पाहासी बा विघ्नहर्ता।

मला बुद्धी देई तू गणनाथा॥

जय देव जय देव जय गणराजा ॥४॥


गणपतीची आरती – आरती करु तुज मोरया

आरती करु तुज मोरया।

मंगळगुणानिधी राजया॥ आरती॥धृ.॥

सिद्धीबुद्धीपती संकटनाशा।

विघ्ननिवारण तूं जगदीशा॥

आरती करु तुज मोरया॥१॥

धुंडीविनायक तू गजतुंडा।

सिंदूरचर्चित विलसित शुंडा॥

आरती करु तुज मोरया॥२॥

गोसावीनंदन तन्मय झाला।

देवा देखोनिया तुझ शरण आला॥

आरती करुं तुज मोरया॥३॥


गणपतीची आरती – स्थापित प्रथमारंभी तुज

स्थापित प्रथमारंभी तुज मंगलमूर्ती।

विघ्ने वारुनी करिसी दीनेच्छा पुरती।

ब्रह्मा विष्णु महेश तीघे स्तुती करिती।

सुरवर मुनिवर गाती तुझिया गुणकीर्ती॥१॥

जय देव जय देव जय गणराजा।

आरती ओवाळू तुजला महाराजा॥धृ.॥

एकदंता स्वामी हे वक्रतुंडा।

सर्वाआधी तुझा फ़डकतसे झेंडा।

लप लप लप लप लप लप हालति गज शुंडा।

गप गप मोद्क भक्षिसी घेऊनि करि उंडा॥

जय देव जय देव जय गणराजा॥२॥

शेंदूर अंगी चर्चित शोभत वेदभुजा।

कर्णी कुंडल झळ्के दिनमनी उदय तुझा।

परशांकुश करि तळपे मूषक वाहन दुजा।

नाभिकमलावरती खेळत फ़णिराजा॥

जय देव जय देव जय गणराजा॥३॥

भाळी केशरिगंधावर कस्तुरी टीळा।

हीरेजडित कंठी मुक्ताफ़ळ माळा॥

माणिकदास शरण तुज पार्वतिबाळा।

प्रेमे आरती ओवाळिन वेळोवेळा॥

जय देव जय देव जय गणराजा॥४॥


गणपतीची आरती – वेदशास्त्रांमाजी तूं मंगल

वेदशास्त्रांमाजी तूं मंगलमूर्ती।

अगणित महिमा तुझा कल्याण स्फ़ूर्ती॥

भक्तांलागी देसी विद्या अभिमत ती।

मोरेश्वर नाम तुझे प्रसिद्ध या जगती॥१॥

जय देव जय देव जय मोरेश्वरा।

तुझा न कळे पार शेषा फ़णिवरा॥धृ.॥

पुळ्यापश्ये नांदे महागणपती।

माघ चतुर्थीला जनयात्रे येती।

जें जें इच्छिति तें तें सर्वही पावती।

गणराजा मज बाळा द्यावी अभिमती॥

जय देव जय देव जय मोरेश्वरा॥२॥

एकवीस दुर्वांकुरा नित्ये नेमेसी।

आणूनि जे अर्पिती गणराजयासी॥

त्याचे तू भवबंधन देवा चुकविसी।

विठ्ठलसुत हा ध्यातो तुझिया चरणासी॥

जय देव जय देव जय मोरेश्वरा॥३॥


गणपतीची आरती – गणराया हे माझ्या ह्रदयाला

 गणराया हे माझ्या ह्रदयाला ॥ ओवाळु आरती तव पायां ॥ धृ ॥

दे मति निर्मळ तव गुण गायां ॥ अद्वय मज सुख द्याया ॥ १ ॥

मज कल्पित विधिवदर्चनवंदन ॥ मानूनि घे आजि सदया ॥ २ ॥

महामायात्मज विघ्न हराया ॥ शांता पदरजी मन दे रहाया ॥ ३ ॥


आदि अवतार तुझा, अकळकळपठारी

आदि अवतार तुझा, अकळकळपठारी।

ब्रह्मकमंडलु गंगा रहिवास तये तीरी।

स्नान पै केलिया हो, पाप ताप निवारी।

मोरया दर्शनें हो, जन्ममरण दूरी॥१॥

जय देवा मोरेश्वरा जय मंगळमूर्ती॥

आरती चरणकमळा, ओवाळू प्राणज्योती॥जय.॥धॄ.॥

सुंदरमस्तकी हो, मुकुट पिसे साजीरा।

विशाळ कर्णद्वय, कुंडले मनोहर।

त्रिपुंडटिळा भाळी, अक्षता ते सोज्वळी।

प्रसन्न मुखकमळ, मस्तकी दुर्वांकुर॥जय.॥२॥

नयन निर्मळ हो भुवया अति सुरेख।

एकदंत शोभताहे, जडित स्वर्ण माणिक।

बरवी सोंड सरळ, दिसतसे अलौकिक।

तांबूल मुखीं शोभे अधररंग सुरेख॥जय॥३॥

चतुर्भुजी मंडित हो, शोभती आयुधें करी।

परशुकमलअंकुश हो, मोद्क पात्र भरी।

अमृतसम मधुर, सोंड शोभे तयावरी।

मूषक वाहन तुझें, लाडू भक्षण करी॥जय.॥४॥

नवरत्नहार कंठी, यज्ञोपवीत सोज्वळ।

ताईत मिरवीतसे, त्याचा ढाळ निर्मळ।

जाईजुई नागचांफ़े, पुष्पहार परिमळ।

चंदनी कस्तुरीचा शोभे टिळक वर्तुळ॥जय.॥५॥


गणपतीची आरती – हरिहरब्रह्मादीकी तुजला

हरिहरब्रह्मादीकी तुजला पूजीलें।

म्हणोनि त्यांचे कार्य सिद्धी त्वां नेले॥

ऎसा तू गणराजा नवसा योजिले।

वर्णावया नकळे तुझी पाऊलें॥१॥

जय देव जय देव जय गजानना।

आरती ओवाळू तुज सुंदर वदना॥जय.॥धृ.॥

तुज ऎसा सुंदर आणिक न दीसे।

जिकडे पहावे तिकडे गणराज भासे।

श्रवणी कुंड्लांची दीप्ती प्रकाशे॥

चंद्र सूर्य दोन्ही हेलावति जैसे॥जय.॥२॥

गंधपुष्पे दुर्वा तुजला जे वाहती।

ते नर भाग्यवंत लक्ष्मी पावती॥

दर्शन हेळामात्रे तया होय मुक्ती।

सहज नामा याणें गाइली आरती॥जय.॥३॥


गणपतीची आरती – एकदंता गुणवंता गौरी सुखसदना

एकदंता गुणवंता गौरी सुखसदना।
ऋद्धीसिद्धीदायक कलिकिल्मिषदहना॥
उन्नत गड स्त्रवती डुलती नग नाना।
शुंडादंडेमंडित गंभीर गजवदना॥१॥

जय देव जय देव जय शंकरकुमरा।
पंचप्राणे आरती उजळूं तुज चतुरा॥ जय॥धृ.॥

अंबुजनेत्री बुब्बुलभ्रमर भ्रमताती।
भारेंसुरवर पुजा देवा तुझि करिती।
लाडूधर वरदका मुनिजन गुण गाता।
कर्णी कुंडले देखुनि रविशशि लपताती॥
जय देव जय देव जय शंकरकुमरा॥२॥

चरणी नुपुरांची रुणझुणध्वनी उठली।
एकविस स्वर्गी भेदुन तदुपि संचरली॥
अनंत अंडे ज्यांच्या घोषे दुमदुमली।
अदभुत पंचभुतें तेथुनि उद्भवली॥
जय देव जय देव जय शंकरकुमरा॥३॥

ऎसे वैभव तुझे नाटक नृत्याचें।
देखुनियां लुब्धलें मन गंधर्वाचे॥
ऎकुनि चिंतन करणे तुझिया चरणाचें।
चिंतन करितां नासे दु:ख विश्वाचें॥
जय देव जय देव जय शंकरकुमरा॥४॥

कमलासन भयनाशन गिरिजानंदना।
कटि सुंदर पीतांबर फ़णिवरभूषणा॥
विद्यावर पदिं तोडर अमरारीमथना।
मनरंजन रहिमंडण गणपति गुरु जाणा॥
जय देव जय देव जय शंकरकुमरा॥५॥


गणपतीची आरती – अनादिनायक चिंतामणीदेवा

अनादिनायक चिंतामणीदेवा।

विद्याधर तुज म्हणती करिती सुर सेवा॥

नकळे ब्रह्मादिकां पार्वतिसुत ठेवा।

भावे पाहावा निज मानसिं घ्यावा॥१॥

जय देव जय देव गणपती स्वामी।

पंचप्राणी आरती करितो तुजला मी॥जय.॥धृ.॥

परशू अंकुश कमळां धरिलें अवलीळा।

सिंदूरचर्चित भाळा।शोभसि रिपु काळा॥

गंडकपालालंकृति पुष्पांच्या माळा।

रुणझुण चरणी होती नुपुर अवळीला॥जय.॥२॥

श्वेत छत्र चामरी तुजला मिरवीती।

उंदीराचे वाहन तुजला गणपती॥

खाज्यांचे लाडू शोभती हाती।

मूर्ती अवलोकितां न ढळती पाती॥जय.॥३॥

राजस उंदीर ठमकत ठमकत चाले।

हालत हालत दोंदिल डोलत मग चाले॥

ध्याने ध्यातां गातां सर्वहि जन धाले।

हरिगुणमंडित वाणी जन पंडीत बोले॥जय.॥४॥


गणपतीची आरती – दीनदयाळा गणपति स्वामी

दीनदयाळा गणपति स्वामी द्यावी मज भेटी।

तव चरणांची सखया मजला आवडी मोठी॥धृ.॥

कवण अपराध म्हणवुनि देवा केला रुसवा।

अहर्निशी मी हृदयी तुझा करितसे धांवा॥दीन.॥१॥

चिंताकूपी पडलों कोण काढील बाहेरी।

धांवें पावें सखया करुणा करुनि उद्धरी॥दीन.॥२॥

ऐसे होते चित्ती तरि का प्रथमचि देवा।

अंगीकार करुनि केला कृपेचा ठेवा॥दीन.॥३॥

आतां करणें त्याग तरिही स्वामी अघटित।

शरण आलों माझा आता चुकवी अनर्थ॥दीन.॥४॥

यादवसुत हा विनवी दोन्ही जोडूनियां कर॥

तव चरणाचा सखया मजला आहे आधार॥दीन.॥५॥


गणपतीची आरती – प्रेमगंगाजळे देवा

प्रेमगंगाजळे देवा न्हाणियेलें तुजला।

सुगंध द्रव्ये मर्दन करुनी हेतू पुरविला॥

गंगाजळे रौप्याची त्यांत कि भरिलें जळाला।

सुवर्णाचा कलश आणुनी हाती तो दिधला॥

अंग मर्दितां ह्स्तें मजला उल्हासचि झाला।

स्नान घालूनि वंदियेलें मी तुझीया चरणाला॥

चरण क्षाळुनि प्राशियेले मी त्याही तीर्थाला।

वाटे सात पिढयांचा मजला उद्धारचि झाला॥

अंग स्वच्छ करुनि तुजला पीतांबर दिधला।

अति सन्मानें सिंहासनि म्यां तुजला स्थापियला॥

भक्ता सदाशिवतनय सदा लागत तव चरणी।

सर्वस्वहि त्यागुनि झाला निश्चय तव भजनी॥


गणपतीची आरती – गणपति नमिती स्तविती

गणपति नमिती स्तविती सुरपति तुज भजती।

सकलारंभी स्मरती विघ्ने संहरती॥

शुंडामांडतमूर्ती अतर्क्य तव कीर्ती।

आरती कवणालागीं देई मज स्फ़ूर्ती॥१॥

जय देवा जय देवा सुंदरगजवदना।

तव भजनासी प्रेमा देई सुखसदना।जय.॥धृ.॥

जागृति स्वप्नी माझ्या हृदयी त्वां राहावें।

दुरतर भवपाशाच्या बंधा तोडावें॥

सिंदूरवदना सखया चरणा दावावें।

अघोरदुर्गतिलांगी सत्वर चुकवावे॥जय.॥२॥

न कळे अगाध महिमा श्रीवक्रतुंडा।

अतर्क्य लीला तुझी शोभे गजशुंडा॥

तुजविण न दिसे देवा शमविल यम पीडा।

भक्तसंकट येसी धावत दुड्दुडां॥जय.॥३॥

नयनी शिणलो देवा तव भेटीकरितां।

तापत्रय दीनाचे शमवी समर्था॥

अनाथ मी कल्पदुम तूंची शिव सूता।

विष्णूदासें चरणी ठेवियला माथा।जय देवा.॥४॥


गणपतीची आरती – बारों में आरती गणपतचरना

बारों में आरती गणपतचरना।

बरगजवदना गिरिजानंदना॥ बारो.॥धृ.॥

कोमल पदपंकज सुकुमार।

झ्यंझन नुपुर कर घनघोर ॥ बारो.॥१॥

पीतांबर कटी नाभि सुब्याळ।

लंबोधर गरे मोहन माल॥॥ बारो.॥२.॥

रतनमुकुट सिस चंद सुमनिये।

श्रवणच्युवत मद कुंडल सोहे॥ ॥ बारो.॥३.॥

अनुपम रुप तेरो कांहालो बखानू।

मंगिशसुत शरणागता ज्यानू॥ बारो मे॥४.॥


गणपतीची आरती – आरती गणपती। पदपंकजि

आरती गणपती। पदपंकजि प्रीती॥ .

ओवाळूं भावें भक्ती। सर्वारंभी मंगळमूर्ती॥धृ.॥

आधारे सृष्टी ज्याचें। तो हरिगौरीसुत नाम ज्याचे।

होय विघ्नांचा अंत॥१॥

पाहतां रुप ज्याचें। अद् भूतचि गजमूख॥

शशांकसूर्य वन्ही॥ त्रिनेत्र दंत एक॥२॥

पन्नग विभूषणें। कटिकटि मंडीत॥

श्रवणी कंठ गळा। वेष्टितसे उपवित॥३॥

सायुध कर चारी। लंब उदर ज्याचे॥

भरले चौदाविधी। चौसष्टिकळी साचें॥४॥

सिद्धीऋद्धीबुद्धीचा भुक्तिमुक्तींचा दाता॥

बिरुदाचे तोंडर। पायी गर्जतीरमतां॥५॥

षडानन बंधूसंगे। नाचसि डमरु नादें॥

शिवशक्ती पाहोनियां ध्यान मनी। प्रेमभावे पुजीत॥

श्रीदास तुजलागी। करी तयासि मुक्त॥६॥


गणपतीची आरती – गजवदना मन नमले पाहुनियां

गजवदना मन नमले पाहुनियां तुजला।

म्हणतां मंगलमूर्ती संताप हरला॥

यास्तव निश्चय चरणी भाव तो धरिला।

व्यापुनि अवघे विश्व म्हणती तुज उरला॥१॥

जय देव जय देव जय संकटहर्ता।

तुजविण नाही कोणी संसारी त्राता॥धृ.॥

गिरिजांकी बैसुनियां स्तनपान करिसी।

तो तू राक्षस मोठमोठे निर्दळासी॥

उचलुनि शुंडाग्राने त्रैलोक्य धरिसी।

गिरीजारागें नित्य कां रें थरथरसी॥ जय.॥२॥

दास विनायक मूर्ती पाहुनिया डोले।

मंगलमूर्ती हृदयी राहो हें बाले॥

प्राणी जे गुण गाती ते जाणा तरले।

आपण तरुनी अपुले पूर्वज उद्धरिले

॥जयदेव जयदेव ॥३॥


गणपतीची आरती – जय जय विघ्नविनाशन

जय जय विघ्नविनाशन जय इश्वर वरदा।

सुरपति ब्रह्म परात्पर सच्चिंद्धन सुखदा॥

हरिहरविधिरुपातें धरुनिया स्वमुदा।

जगदुद्भवस्थितीप्रलया करिसी तूं शुभदा॥१॥

जय देव जय देव जय गणपति स्वामी, श्रीगणपती स्वामी, श्रीगणपती स्वामी।

एकारति निजभावें, पंचारति सदभावे करितो बालक मी॥धृ.॥

यदादिक भूतात्मक देवात्मक तूचि।

दैत्यात्मक लोकात्मविक सचराचर तूंची॥

सकलहि जिवेश्वरादि गजवदना तूंची।

तवविण न दिसे कांही मति हे ममसाची॥जय.॥२॥

अगणित सुखसागर हे चिन्मया गणराया।

बुद् धुदवत् जैअ तव पदि विवर्त हे माया॥

मृषाचि दिसतो भुजंग रज्जूवर वायां।

रजतमभ्रम शुक्तीवर व्यर्थचि गुरुराया॥ जय.॥३॥

अन्न प्राण मनोमय मतिमय हृषिकेषा।

सुखमय पंचम ऐसा सकलहि जडकोशां॥

साक्षी सच्चित् सुख तू अससि जगदीशा।

साक्षी शब्दही गाळुनि वससि अविनाशा॥जय.॥४॥

मृगजलवेत हे माया सर्वहि नसतांची।

सर्वहि साक्षी म्हणणे नसेचि मग तूचि।

उपाधिविरहित केवळ निर्गुणस्थिती साची।

तव पद वंदित मौनी दास अभेदेची॥जय देव.॥५॥


गणपतीची आरती – आवडी गंगाजळें देवा न्हाणी

आवडी गंगाजळें देवा न्हाणीलें॥

भक्तीचें भूषण प्रेमसुगंधे अर्पीले॥

अहं हा धूप जाळू गणपतीपुढे॥

माझ्या मोरयापुढें॥

जंव जंव धूप जळे तवं तवं देवा आवडे॥१॥

पंचप्राणहीत धूपदीप जो केला॥

नैवेद्याकारणे उत्तम प्रकार अर्पिला॥

मध्वनाथस्वामी पंचोपचारि पूजीला॥

मग एकार्तीसी प्रेमे प्रारंभ केला॥२॥


गणपतीची आरती – त्रिपुरासुर वधु जातां

त्रिपुरासुर वधु जातां शिव तुजला चिती।

बळिबंधन कराया वामन करि विनंती॥

धाता सृष्टि सृजितां न चले मंदमती।

स्मरण करितां तुझे मग झाली स्फ़ूर्ती॥१॥

जय देव जय देव जयजी गणराया।

हरिहरब्रह्मादिक ते वंदिती तव पाया॥धृ.॥

धरणी धरित मस्तक शेषाला ओझें।

जाहालें तेव्हां स्मरण करि पै तुझे॥

हळुवट पुष्पप्राय घेले गणराजें॥

सुकीर्तीमहिमा घोषे भुवनप्रय गाजे॥ जय.॥२॥

महिषासुरासि वधिता पार्वतिही समरी।

विजया देही म्हणुनी प्रार्थी गौरी॥

गाती मुनिजन योगी सिद्धादिक सौरी।

तुझिया वरदे जिंकिती मन्मथ नरनारी॥जय॥३॥

पंडीत रामात्मज हा कवि किंकर तुझा।

विनवी तुजला भावें पावें निजकाजा॥

ऋद्धीसिद्धीदाता तो स्वामी माझा।

संकट हरुनि रक्षी भक्तांची लज्जा॥जय.॥४॥


गणपतीची आरती – उपेल जरती मदें शुंडा

 उपेल जरती मदें शुंडा बहु साजे।

शेंदूर जो घवघवीत अद् भुत सुविराजे॥

घागरियांचा घोळ पदी घुळघुळ वाजे।

प्रसन्नवदना देवा ध्याना सुख माजे॥१॥

जय देव जय देव गजनरवेषा।

आरती ओवाळू तुजला विश्वेशा॥धृ.॥

विशेष महिमा तुजला नकळे गणनाथा।

हरिसी संकट विघ्ने तापत्रयव्यथा॥

अखंड आनंदें तूं डोलविसी माथा।

तांडव नृत्य करिती तातक् धिम ताथा॥जय.॥२॥

विद्या धन संपदा कनकाच्या राशी।

नारी सुत मंदिरे सर्वहि तूं देशी॥

निर्वाणी पावशी वेगी भक्तांशी।

गोसावीनंदन गातो कवितांशी॥जय.॥३॥


गणपतीची आरती – ओंवाळू आर्ती देवा

ओंवाळू आर्ती देवा श्रीमंगलमूर्ती॥ अघसंकट नासुनियां द्यावी चरणांसी मुक्ती॥धॄ.॥जय॥

देवा तूं आद्य सुरवरवंद्या गणराया। तुझीया स्वरुपी न सरी पावे दुसरी उपमाया॥१॥

शेंदूर अंगी चर्चुन कंठी मुक्तांची माळा। लंबोदर उंदीरवर शोभे लल्लाटी टीळा॥२॥

पीतांबर परिधान पायी घुंगुरध्वनि गाजे। दुर्वांकुर वाहिले आम्ही भक्तीचे काजे॥३॥

वार्षिक उत्साहाची सेवा यथाशक्ति केली। न्यूनाधिक तें क्षमा करुनि रक्षी माउली॥४॥

महानैवेद्य घृतशर्करा्मिश्रीत हे लाडू। अर्पू तुजला प्रसाद आपुल्या पात्री तो वाढूं॥५॥

पिता तुझा तो सांब सदाशिव ध्यातो। श्रीरामा हनुमंतानें त्याचे पायी धरिला सुप्रेमा॥६॥


जय जय गणपती। ओवाळीत आरती

जय जय गणपती। ओवाळीत आरती। साजि-या सरळ भुजा।

परश कमळ शोभती॥धृ.॥

अवतार नाम भेद। गणा आदी अगाध॥ जयासी पार नाही।

पुढे खुंटला वाद॥ एकचि दंत शोभे। मुख विक्राळ दोंद॥

ब्रह्मांडा माजि दावी।ऐसे अनंत छंद॥ जय.॥१॥

हे महा ठेंगणी हो। तुज नृत्यनायका॥ भोंवरी फ़ेरे देता।

असुरा मर्दीले एका॥ घातले तोडर हो। भक्त जनपाळका॥जय॥२॥

सुंदर शोभला हो। रुपे लोपली तेजें। उपमा काय देऊं।

नसे आणिक दुजे॥ रवि शशि तारांगणे।

जयामाजी सहजे॥ उधरी सामावली। जया ब्रह्मांडबीजे॥जय.॥३॥

वर्णिता शेष लीला। मूखे भागली त्याची॥ पांगुळले वेद कैसे।

चारी राहिले मुके॥ अवतार जन्मला हो। लिंग नामिया मुखे॥

अमूर्त मूर्तिमंत। होय भक्तीच्या सूखे॥ जय॥४॥

ऐसाचि भाव देई। तया नाचतां पुढे॥ धूप दीप पंचारती।

ओवाळीन निवाडे॥ राखें तूं शरणांगता।तुका खेळतां लाडे॥ जय॥५॥


गणपतीची आरती – शंकरतनया भवभयहरणा पंचारती

शंकरतनया भवभयहरणा पंचारती तुजला॥

करितों भावे विघ्नहरा हे तारी भक्तांला॥धृ.॥

प्रेमानंदे सर्व लोक स्मरती पदकमला॥

गिरिजांकी तू बैसूनि नाना दाखवसी लीला॥

अवतरलासी भक्तजनासी मुक्ती द्यायाला॥

विठ्ठसुत बलवत्वकवि ध्यातो भवाब्धि तरण्याला॥१॥


आरती शुभनंदनाची

आरती शुभनंदनाची। पदनतजनानंदनाची॥धृ.॥

लंबोदरा दंतिवदना। यदीया मूर्ति कीर्तीसदना॥

सिंदुरानुलेपनु गहना। सुविलसदुंदुराख्यवहना॥

चाल॥ शोभतीशूर्पकर्ण ज्याचे।

मस्तकी अमंदवर मुख रसारसाप्रिंतप्रचुरतरसुदूर्वांकुरोर्धरुचिर रुचि जयाची॥

सुयोग रुचिर रुचि ॥आरती॥१॥

जयाते भालचंद्र म्हणती। कविगण कीर्ती सतत गाती॥

मुनिपदि हृदंबुजे ध्याती।अपरिचितहरिहरादि करिती॥

चाल॥ सुतधन धान्यकलत्रादि।

निस्थुल दयाल सुतगललं बिरक्त सुभमाल सुमदजलसंघमद लिकुलविमल चरितविभुची।

सुमंजुल विमलचरित विभुची॥ आरती.॥२॥

कटिताट पीतांबरधारी। सुरंजितचरण दिसति नुपुरी॥

मोदक मोदकासी धरी करी।सरिसृप बद्ध ज्याचे उदरी॥चाल॥

स्मरणें विघ्नवृंद वारी।

तारि दुरितसागरी वसुदेवकरि परिवितार्थ अतिभक्ति गणपतीची॥

मंगला भक्ति गणपतीची॥आरती.॥३॥


गणपतीची आरती – पाश करि उत्पल शंख गदा

 पाश करि उत्पल शंख गदा। चक्रधान्याग्र ऋजा सुखदा॥

इक्षु धनु मातु लिंग सुसदा । हरी निजदंत कृतांतमंदा॥चाल॥

विराजे रत्‍नकलशशुंडा।

दंड अतिप्रचंड, मंडित उदंड वरदित अखंड, किलब्रह्मांड मंडनाची॥

प्रभातंशंड खंडनाची॥१॥

आरती जगद्वंदनाची। उमाशिवसांबवंदनाची ॥धृ.॥

स्वयें जी भूषविणार जगा। वल्लभा दिव्यभव्यसुभगा॥

स्वहस्ती अमल- कमल विभगा। विहगगजवक्रहंस विहगा॥ चाल॥

भुजें परिरभणानुसरली। करुनि चपलता, परि न विकलता, तरुसि जशी लता वसंताची॥

सदा शीलता सुसंताची॥आर.॥२॥

प्रथम उत्पन्न विश्वकर्ता। प्रकृति रक्षूंना प्रलयिंहर्ता॥ गु्णगुण वेदशास्त्रपढता।

सकलसिद्धयर्थ स्वार्थ्मर्ता॥चाल॥ असा विघ्नेश इश घ्यावा।

अभय करणार, विभय भरणार, सुकवि तरणार, सदैवाची॥

कुमति हरणार राघवाची॥ आरती.॥३॥


गणपतीची आरती – आरती त्रिपुरमर्दनाची

आरती त्रिपुरमर्दनाची। वृषभध्वजा उमेशाची ॥ धृ. ॥

वामांकिनी उमा बैसे। सव्यवेष्ठित विघ्नेशें ॥ नंदी भृंगी उभे सरसे। पहाती विचित्रशावेशें ॥ चाल ॥ नेत्री पहा पहा शंभा, चंद्र्सूर्य नमिती रात्रिंचर चरण भद्रक्रर, असती शांतमूर्ति ज्याची। भॊळा वाणी असे साची ॥ १ ॥

वाणी देवि घरी वीणा। विधीकरि करताल निपुणा ॥ इंदिरा गान रचनपूर्णा। इंद्र पटू वेणुनाद करणा ॥ चाल ॥ धिमिधिमि मृदंगाचा। निशामुखी नाद सांद्र्पटु मंद हरि करींद्र सुंदरास्य ना केंद्र सर्व लक्षुनि सेविति, विधृति तांडवाची, शंभुला विधृती तांडवाची ॥ २ ॥

नंदी वाहन असें द्वारी। घेती दर्शन नरनारी ॥ नमितां त्रिविधताप सारी। सुरवर उमेश कामारी ॥ चाल ॥ बोरवेष्यिलासे गणे, बाण डमरूधर, भव्यगौरिहर, प्राशीजो जहर, शांती जो करि अमराची, नमितो तुजला गजाननजी ॥ ३ ॥


गणपतीची आरती – विघ्नांत विघ्नेशा हे गजानन

विघ्नांत विघ्नेशा हे गजानना । आरती मी करितों तुज पुरवि कामना ॥ धृ. ॥

भाद्रपदी शुद्ध चतुर्थीस तव बरी। मूर्ति करुनि सर्व लोक पूजिती घरी॥

महिमा तव वर्णवे न पापगिरि हरी॥ येई ॥ घाई पाहीं करुनि त्वरा। विघ्नहरा।

दे सुगिरा। हे कृपाधना ॥ विघ्ना. ॥ १ ॥

संकटि जे पडुनि प्रभो स्मरती तुजला । मुक्त करिसी जगती या खचित त्यांजला ॥

जाणुनि हे तव भजनीं ध्यास लागला ॥ गातो। नमितो। तारि आतां। या भक्ता।

दयावंता। गौरिनंदना ॥ विघ्नां ॥ २


गणपतीची आरती – वक्रतुंड एकदंत गौरिनंदना

वक्रतुंड एकदंत गौरिनंदना। आरती मी करितों तुज हे गजानना॥धृ॥

पाशांकुशा शोभे करी दु:खभंजना। रत्नजडित सिंहासन बुद्धिदीपना॥ सुरनरमुनि स्मरती तुला यतो दर्शना॥१॥

ऋद्धिसिद्धि करिती सद नृत्यगायना। देसि मुक्ति भक्तजनां हे दयाघना॥ विठ्ठलसुत लीन पदीं विघ्ननाशना। वक्रतुंड एकदंत॥२॥


गणपतीची आरती – जयजयाजी विघ्नांतक हे गजानन

जयजयाजी विघ्नांतक हे गजानना ॥ पंचारति करितो तुज विश्वपालना ॥ धृ. ॥

कार्यारंभी प्रेमभरें पुजिति जे तुला ॥ सकल अघा हरुनि सुखी करिसी त्यांजला ॥

निजपद त्या देऊनिया हरिसी भ्रांतिला ॥ देसी भक्तजनां हे दयाघना ॥ जय ॥ १ ॥

दास विनवि निशिदिनी तुज गौरीनंदना ॥ सुप्रसन्न होऊनि दे भजनिं वासना ॥

सत्कीर्तिदायक ही बुद्धि या दीना ॥ विठ्ठलसुत मागतसे पुरवि कामना ॥ २ ॥


गणपतीची आरती – जय जय गणपति अघशमना

जय जय गणपति अघशमना । करितों आरती तव चरणा ॥ धृ ॥

छळिती षडरिपु बहु मजला। यांतुनि तारी जगपाला ॥

हरि या विविध तापाला। दॆन्यहि नेई विलयाला ॥

निशिदिनि करि मज साह्याला । विनंति ही तव पदकमला ॥

विठ्ठलसुत बहु प्रेमे विनवी तारी या दीना । दयाळा करिं मजवरि करुणा ॥ जय. ॥ १ ॥


गणपतीची आरती – जग ताराया अवतरलासी भक्त

जग ताराया अवतरलासी भक्त पूजिती सद्‌भावे।

कनवाळु तूं मुषकवाहन भक्तसंकटी तूं पावें ॥

बहु प्रेमानें ओवाळिन तुज मन वांछी तव गुण गावे।

विघ्नहराया येई झडकरी ऋद्धिसिद्धिसह तू धावे॥१॥

वक्रतुंड गुणवंत विघ्नहर गौरिनंदन गणपति जो।

आरति ओवाळीन मी त्यासी विघ्नांतक जगतारक जो॥धृ.॥

शुंडा शोभे सिंदुरचर्चित मस्तकी मुकुट झळाळी ।

मुक्ताहार हे कंठी रुळती कस्तुरितिलक हा तव भाळी ॥

मोरेश्वर सुत वासुदेव तुज प्रार्थी दीना प्रतिपाळी ॥

भक्तजनातें मंगलमूर्ती रक्षीं अतिसंकटकाळीं ॥ २ ॥ वक्रतुंड गुणवंत ॥


गणपतीची आरती – आरती मी करिन तुला

आरती मी करिन तुला श्रीगजानना । वक्रतुंड एकदंत मुषकवाहना ॥ धृ. ॥

त्रिविधताप दूर करी गौरीनंदना । दॆन्य हरुनि तारी मला विघ्ननाशना ॥

भक्तसखा तूंची एक सिंदुरानना । मी निशिदिनी ध्यातो तुला दुष्ट भंजना ॥ १ ॥

पंचारती ओवाळिन पुरवि कमना । साह्य करीं निशिदिनि मज भक्तातारणा ॥

भाविक जन पुजिति तुला स्वहित साधना । वासुदेव लीन पदीं धरुनि धारणा ॥ २ ॥


गणपतीची आरती – गणराज आज सुप्रसन्न होई

गणराज आज सुप्रसन्न होई तूं मला। करितों मी पंचारति मोरया तुला॥धृ.॥

मुषकवहनि बॆसुनिया येई धावुनि। मममस्तकीं वरदहस्त्त तुवां ठेवूनी॥

पूर्ण करीं मम हेतु दयार्द होऊनी॥ लावी तव भजनी आजि दास विठ्ठला॥१॥


गणपतीची आरती – श्रीगणराया पार्वतितनया

 श्रीगणराया पार्वतितनया देई मज भेटी। तव चरणाची देवा मजला आवड बहु मोठी॥धृ.॥

दीनजनांचा कॆवारी तूं अससी गणराया। कार्यारंभी स्तविती तुजला विघ्ने वाराया॥

भक्तांचा तू ऎकुनि धांवा मुषकी बॆसुनियां। त्वरितचि येसी सर्व संकटे निरसुनि ताराया॥

हेचि जाणुनि नारायणसुत शरण तुझ्या पायीं। तरी दयाळा अजि मम करुणा येवो तव ह्र्दयी॥१॥


गणपतीची आरती – शिवतनया वक्रतुंड गौरीच्या

शिवतनया वक्रतुंड गौरीच्या बालका। ओवाळू तुजलागी विश्वाच्या पालका॥धृ.॥

उंदीर वाहन तुझे वामांगी शारदा। भक्तांते रक्षितोंसी वारुनियां आपदा॥

स्तवितो मी दिन तुजला सद्‌बुध्दी द्या सदा। गणराया वर देई उद्धरि तूं भाविकां॥१॥ शिवतनया.॥

गिरिजांकी बॆसुनिया प्रेमाने खेळसी। वधुनिया राक्षसाला लीलेते दाविसी॥

निशिदिनि जीं ध्याति तुजला सत्वर त्यां पावसी॥ प्रार्थीतसे वासुदेव तारी या सेवका॥२॥ शिवतनया.॥


गणपतीची आरती – जय जय आरती पार्वतिकुमारा

जय जय आरती पार्वतिकुमारा गणपती ओवाळूं। पंचही प्राणांच्या कर्पूरवाती ज्ञाना़ग्रे जाळू॥धृ.॥

ओंकार प्रणवाक्षरी बीजापासूनि ध्वनि उठली। ते हे माया त्रिगुणात्मकचि सगुंणत्वा आली॥जय.॥१॥

पंचभूतात्मक व्यापक एकचि घटक तुं जैसा। दृष्टीगोचर नव्हसी कोणा गूळ गोडी तैसा॥जय.॥२॥

निगुण ज्योति सगुणा आली पुंडलिकासाठी। विटेवर शोभे कटिकर उभा भीमेचे कांठी॥जय.॥३॥

ऎसी मूर्ति नित्यनिरंतर ध्यानी जे धरिती। संकट त्यांचे दूर करी तूं श्रीमंगलमूर्ती॥जय.॥४॥

वायुतानें ह्र्दयिं ध्यायिली जसि राघवमुर्ती। तसि हनुमंता तुझिया पायीं देई सद्‌भक्ती॥जय.॥५॥


गणपतीची आरती – गणराया आरती ही तुजला

गणराया आरती ही तुजला ॥ धृ. ॥

रुणझुण पायीं वाजति घुंगूर । गगनी ध्वनी भरला ॥ १ ॥

भाद्रपद मासी शुक्लचतुर्थीसी । पुजिती जन तुजला ॥ २ ॥

गंध पुष्प धुप दीप समर्पुनी । अर्पिती पुष्पांला ॥ ३ ॥

भक्त हरी हा आठवितो रुप । गातो तव लीला ॥ ४ ॥


गणपतीची आरती – जय जय जी विघ्नहरा आरती

 जय जय जी विघ्नहरा आरती तुला॥ ओंवाळीन प्रेमरसी तारी तूं मला ॥धृ.॥

रत्नजडीत हेममुकुट मस्तकावरी। शोभतसे पाशांकुश तुझिया करी॥

वारुनिया विघ्न समूह धांव झडकरी। राही पाही येई मम सदना॥ गजवदना। अघदमना।शरण मी तुला॥१॥

आरती ही धरुनि करीं रुप पाहती। गजमुख हे अति सुंदर शोभते किती।

गातो गुण वासुदेवा वंदी गणपती॥ धावें। पावें। यावें। विघ्नहरा। भक्तवरा वंद्यसुरा। सुखवि तूं मला॥२॥


गणपतीची आरती – आरती गौरिनंदनाची। गणाधिष

आरती गौरिनंदनाची। गणाधिष विघ्ननाशनाची॥धृ॥

कमलसम अमरद्विरदवक्त्रां। एकरद मोदकर चरिंत्रा। तुंदउदरांक लघुविचित्रा।

दिव्य क्रमनीय पूतगात्रा॥चाल॥ पूर्ण राकेशतिलकभाला।

शिरसिधृतगरप, मथितविधिवरप चकिरहरसुरप, अमिंतकृतवृद्धि मंगलाची॥ श्रीवृद्धि सत्सुमंगलाची॥ आरती॥१॥

तडित्सम हाटकपीत पट तें। सुवेष्ठित मेखलादिकटितें॥ मूषकारुढ सदृढघटितें।

भयद तनु धरुनी अर्धत्रुटितें॥चाल॥ अटनि अरिभृंग पणिकमळी।

कमलामरदंग, पिटिति करिभृदगसमरातिसुरंग भंगुनि सिंदुराची॥ सुरंग भंगुनि सिंदुराची॥ आरती॥२॥

हिमालयतन्वि ह्रदयतोषा। सुखालय सदय सुजनपोषा॥

दॆन्य विपुदुपाद पूर्णशोषा। सदाशिवपद दुरितमीषा॥ चाल॥

समर सुरसाह्यकरण मान्या। अमितखल कंदन, करित यमसदन भरितनिजपदन, तोद्धवरवदन जयरवाची॥

करुनि ध्वनि गाति कीर्ती ज्याची॥ आरती॥३॥

मदन सौंदर्य चरणापाणी। ब्रह्मविद्यार्थ सिद्धखाणी॥

शिवप्रिय स्तविती विबुधश्रेणी। करित रविदास ललित वाणी॥ चाल॥

वरदमतिमधुरबाह्य थाया। कीर्ति गुणि अगुण, वर्ति परि सगुण, मूर्ति जन चरण वर्ति भवअर्तितमहाराची॥

जगदगुरु जननि हरिहरांची ॥ आरती ॥४॥


गणपतीची आरती – आरती करितो गणपतीदेवा

आरती करितो गणपतीदेवा, दे मज मति आतां। सर्व संकटे हरिसी सत्वर, गुण तुझे गातां॥धृ.॥

पार्वतीतनया विघ्ननाशका, तारिसी तू भक्तां । उद्धरले जड मूढ सर्वहि, नाम तुझे गातां॥१॥

नित्य निरंतर भजतां येईल, निजपद तें हातां। म्हणून चरणी लीन सदा हरि, तल्लीन तुज पाहतां॥२॥


गणपतीची आरती – गणराया हे माझ्या ह्रदयाला

 गणराया हे माझ्या ह्रदयाला ॥ ओवाळु आरती तव पायां ॥ धृ ॥

दे मति निर्मळ तव गुण गायां ॥ अद्वय मज सुख द्याया ॥ १ ॥

मज कल्पित विधिवदर्चनवंदन ॥ मानूनि घे आजि सदया ॥ २ ॥

महामायात्मज विघ्न हराया ॥ शांता पदरजी मन दे रहाया ॥ ३ ॥


गणपतीची आरती – जय जय सिद्धिविनायक गणपत

जय जय सिद्धिविनायक गणपत सुंदर सुखकारी । वारो पंचारती बलि ज्याऊं मोहन दु:खहारी ॥ धृ ॥

चंदसुरजपरकास अनेक छबि लोभानी । नित है बाला भैरव गजमुख मूरत सो मानी ॥

कुंडल किरीट कलाससिभाल त्रिलोचन सुखदानी । एकदंत लंबोदर विषधर कटसों लपटानीं ॥ जय जय सिद्ध. ॥ १ ॥

भुजचारों अ भुखन लाजत तैसेहि आयुध जोर । कर कर हल्ला असुरनपर विजई आद पूजें च्यहूं ओर ।

कोमल अरुनचरन कल्हररवी क्या कहूं महिमाज्योर । सूर नर मुनी गुनी ध्यानसो मानत गोपदज्यल ॥ जय ॥ २ ॥

लाडिले जो आपहि तैसे वाहन मूषकसान । नृत्य करत तापर तबमोहे हरगौरीबेभान ॥

विद्या सकलकलाके स्वामी लेत बिबिघघनतान । छत्तीस बाजे लगरहे गन लेतहे गत परमान ॥ जय ॥ ३ ॥

कहांलों वखानु अपरंपार ज्यो गुण हे निगम अगाद । सत कहूं हितभावभगत तव ज्यो किरपालेसाद ॥

पावेंगो सुख भुगत मुगतको और नही लागेगो बाद । मंगिशसुत हे दास तुमारो घरकी ज्यानहर आद ॥ जय ॥ ४ ॥


गणपतीची आरती – गजवदना पुजूनी तुला करित

गजवदना पुजूनी तुला करित आरती। तारी मला षड्‌रिपु हे नित्य पीडीती॥धृ॥

अति सुंदर रत्नमाळा कंठि शोभती। ऋद्दिसिद्धि नायिकादि चमर वारिती॥

इंद्रादिक सुरवरनर नित्य पूजिती। निशिदिनि मी ध्यातो तुला तारी गणपती ॥१॥

भक्तकामकल्पद्रुम शारदापती। वर्णिती हे वेद चारी आणखी स्मृती॥

निशिदिनि जे भजति तुला तारिं त्यांप्रती। वसुदेव लीन पदीं देविभो मती ॥२॥


गणपतीची आरती – जय जय जी शिवकुमरा

जय जय जी शिवकुमरा प्रणतवत्सला । ओवाळीन पंचारति देई सुमतिला ॥ धृ ॥

लंबोदर वक्रतुंड शोभतें किती । मोरमुकुट वैजयंती कंठी झळकती ॥

कनकवलय तोडर ते बहुत विलसती । होतो बहु तोष मनीं पाहुनीं तुला ॥ १ ॥

त्वत्स्वरुप त्वद्‌गुण हे स्वांति आणुनी । ओंवाळिन पंचारती लुब्ध होऊनि ॥

विनवितसे दत्तात्रय लीन भाषणी । भवतरणा अध वारुनि उद्धरी मला ॥ २ ॥


गणपतीची आरती – शिवतनया आजि दे मतिला

शिवतनया आजि दे मतिला ॥

आरती तुजला करिन मी भावें । वर दे तू मजला ॥ १ ॥

संकटनाशक बुद्धिप्रकाशक। नमितों मी तुजला ॥२॥

सिंदुरचर्चित शुंड विराजित। मुषकावरि बसला ॥ ३ ॥

मंगलदायक नाम तुझे मुखी । जपतां हरिं तरला ॥ ४ ॥


गणपतीची आरती – आरती शंकरतनयाची । मोरया

आरती शंकरतनयाची । मोरया पार्वतीनंदनाची ॥ धृ ॥

पद्मासमान तुझे चरण । वंदिती सकळ सुरमुनी तीं ॥

उंदिर वाहन हें तुझे । त्यावरी बैसोनी फिरसी । चाल ॥

वर्तुल गजासमीप मान । पायीं पैंजण, रुणझुण करिती, सताल सुस्वर, नुपुरें, सुंदर, गणेशाची वाजति झनन विनायकाची ॥ १ ॥ ॥ आरती ॥

भाद्री शुद्ध चतुर्थीला । तुजला ते दिनीं पुजिती ॥

एकविस दुर्वांकुरानीं । अर्पूनी तुजला नित्य ध्याती ॥ चाल ॥

नामाचा अगाध हो महिमा । शेंदूर अंगी चर्चित सुंदर, कर्णी कुंडल, झळकती सिद्धि नायकाची लखलखती एकदंताची ॥ २॥ आरती ॥

माघ शुद्ध चतुर्थीला । गणपती पुळ्यामध्यें तुजला । तेथें यात्राचि भरुनि ।

जन्मोत्सव तुझा करिती ॥ चाल ॥ तुझी अगाध हो करणी ।

अग्रपूजेचा मान देऊनी, सकळ सुरवर ध्याऊनि सत्वर तुजलाची पूजिती ॥

मोरया, तुजलाची पूजिति ॥ ३ ॥ आरती ॥

संकष्टिचीं व्रतें तुझी । करतील नरनारी जगती ।

त्यासी प्रसन्न तूं होसी । मनीषा पूर्ण करिसि त्यांची ॥ चाल ॥

वर्णकाय तुझा महिमा । तुझिया स्मरणे, हरतील पापे सद्‌बुद्धि तू देई आम्हांला ॥

हीच तुम्हा विनंती मोरया, हीच तुम्हां विनंती ॥ ४ ॥ आरती ॥


गणपतीची आरती – आरती सप्रेम जयजय स्वामी

आरती सप्रेम जयजय स्वामी गजवदना ।

तुझिया स्मरणें जाति पातकें पार्वतीनंदना ।

मोरया पार्वतीनंदना ॥ धृ ॥

मस्तकी मुकुट जडिताचा शोभतो जाण ।

कानी कुंड्लांची दिपकें झळकती परिपूर्ण ॥

पायीं घुंगुर वाळे घालुनी शोभती चरण ।

तुझिया दोंदावरी कंठी पदक घालुन ॥ १ ॥

मूषक वाहनावरी स्वारी करोनियां फिरसी ।

चंद्रम तुजला हांसे म्हणोनि शाप दिधलासी ॥

तेहतीस कोटी देव मिळोनि प्रार्थियलें तुजसी ।

दया करा महाराज उ:शाप देउनियां त्यासी ॥ २ ॥

भाद्रपद चतुर्थीचा दिवस सुदिन ।

त्या दिवशीं या चंद्रमाचे पाहूं नये वदन ।

हाच शाप दिधला त्यासी ऎका हो जन ।

जे जन पाहतील मुख त्यांसी दु:खपीडा जाण ॥ ३ ॥

वत्सें रक्षित असतां कृष्णें सोम पाहिला ।

स्यमंतक मणि जाबुवंते गृहासमिप नेला ।

आळ आला श्रीकृष्णावरी क्रोधातें चढला ।

शोधालागीं जातां तेव्हां जांबुवंत मिळाला ॥ ४ ॥

रामचंद्रे जांबुवंते होतें बोलणें ।

यास्तव आतां जाणे झाले युद्धाकारणें ।

युद्ध प्रसंग टळला तेव्हां कन्या देऊन ।

मणि आधन दिधला तेव्हा आले परतुन ॥ ५ ॥

सत्राजिता श्रीकृष्णाने मणि तो दिधला ।

असत्य भाषण करितां त्यांसी क्रोध बहु आला ।

सत्यभामा बोलावुनि दिधली कृष्णाला ।

मणि आंदण देऊनि त्यासी समाधान केला ॥ ६ ॥

गोपिकांचे गृही श्रीहरी भक्ती नवनीर ।

गोपी जाऊनि यशोदेपाशी सांगती वृत्तांत ।

कृष्ण तुझा चांडाळ येऊनि धरी अमुचा हस्त ।

काय सांगू यशोदे त्याची करणी अघटीत ॥ ७ ॥

ऎसी वार्ता कानी पडतां माता घाबरली ।

जाईनि एकदंतापाशी नवस बोलली ।

संकष्टीची व्रतें तुझी करीन मी आगळी ॥ ८ ॥

यशोदेचे नवस पूर्ण झाले म्हणोनिया ।

व्रतें तुझी नरनारी करतील मोरया ।

पतित मी आळशी माझी मतिमंद काया ।

दास म्हणे माझें मस्तक नित्य तुझे पायी ॥ ९ ॥


गणपतीची आरती – मंगलदायक सिद्धीविनायक

मंगलदायक सिद्धीविनायक आरती ही तुजला । करितों भावे दुर्वापुष्पे वाहुनी चरणाला ॥ धृ ॥

कार्यारंभी पूजन तुझे सकल जन करिती । इच्छा पूरवूनी सकलां देसी सुखशांती सुमती ॥ १ ।।

सिंदुरखल मातुनी जेव्हा उपदाव केला । भक्त रक्षणासाठी धावुनी सिंदुरखल वधिला ॥ २ ॥

ऎसा अगाध महिमा तुझा परम अपार । वर्णावया शेषही थकला थकले सुरवर ॥ ३ ॥

दीनदास मी तुझ्या प्रसादा । तिष्टतसे दारी । प्रसन्न होऊनी निजदासाला संसारी तारी ॥ ४ ॥


गणपतीची आरती – तू सुखकर्ता तु दु:खहर्ता

तू सुखकर्ता तु दु:खहर्ता । विघ्नविनाशक मोरया संकटी रक्षी शरण तुला मी । गणपती बाप्पा मोरया ॥ धृ ॥ १ ॥

तू सकलांचा भाग्य विधाता । तूं विद्येचा स्वामीदाता । ज्ञानदीप उजळुनी आमुच्या निववी नैराश्याला ॥ २ ॥

तू माता तू पिता जगी या । ज्ञाता तू सर्वस्व जगी या ॥ पामर मी स्वर उणे भासती । तुझी आरती गाया ॥ ३ ॥

मंगलमूर्ति तूं गणनायक । वक्रतुंड तूं सिद्धि विनायक । तूझीया द्वारे आज पातली । ये इच्छित मज द्याया ॥ ४ ॥


गणपतीची आरती – गजानना श्रीगणराया । आधी

गजानना श्रीगणराया । आधी वंदू तुज मोरया । मंगलमूर्ति श्री गणराया । आधी वंदूं तुज मोरया ॥ १ ॥

सिंदुर-चर्चित धवळी अंग । चंदन उटी खुलवी रंग ॥ बघता मानस होते दंग । जीव जडला चरणीं तुझिया ॥ २ ॥

गौरीतनया भालचंद्रा । देवा कृपेचा तूं समुद्रा ॥ वरदविनायक करुणागारा । अवघी विघ्ने नेसी विलया ॥ ३ ॥


गणपतीची आरती – आरती करूं गणपतीला दे

आरती करूं गणपतीला दे सुमतीला चरण कमला नमन हे करुनि भक्तिला ॥ धृ. ॥

मूषक वाहना सिंदूर वदना कलिमल दहना जन सुख सदना गाती जन तव गुण लीला देसिल्या त्वरीत दासाला ॥ १ ॥

त्रस्त मी होय संसारी प्रीती भारी कनकदारीं गांजिती मला हे भारी ॥

अघोर पापी ऎसा झालो, सद्‌बोधांमृत नच मी प्यालो दावून स्वरूप तूं करी मला पदरी दे ठाव दासाला ॥ २ ॥


गणपतीची आरती – जय श्रीगणेशा गणपति देवा

जय श्रीगणेशा गणपति देवा, आरती मी करितो । मोरया आरती मी करितो ।

भक्तां संकटी पावुनी सकला प्रसन्न तू होतो ॥ धृ. ॥

भाद्रपद मासी शुक्ल चतुर्थी, पार्थिव तुझ करिती । मोरया पार्थिव तुझ करिती ॥

भक्तां पावुनि अंती तयाला मोक्षाला नेसी ॥ १ ॥

नानापरिची द्रव्ये पुष्पें, तुजला अर्पिती । मोरया तुजला अर्पिती ।

मोदक आणिक रक्तफुलांवरी किती तुझी प्रिती ॥ २ ॥

भक्त रक्षणासाठी देवा, अष्टस्थानीं प्रकटशी । मोरया अष्टस्थानीं प्रकटशी ॥

तू मायेची फुंकर घालुनी, तयांस उद्धरशी ॥ ३ ॥

स्थावर क्षेत्री पंचदेवता, तुजला प्रार्थीती । मोरया तुजला प्रार्थीती ॥

प्रसन्न होऊनी तू त्या स्थानी, मोरेश्वर होसी ॥ ४ ॥

थेऊर क्षेत्रीं भक्त तुझे बहु, चिंता ते करिती । मोरया चिंता ते करिती ।

चिंता हरिशी म्हणुनी गणेशा चिंतामणि म्हणती ॥ ५ ॥

पल्लव क्षेत्री भक्त चिमुकलें, तुजला पूजिती । मोरया तुजला पूजिती ॥

प्रसन्न होऊनी तू त्या स्थानी, बल्लाळेश्वर होसी ॥ ६ ॥

दत्तात्रेय सुत विनवितसे चरणी । मोरया विनवितसे चरणी ॥

सर्व जनाते संकटी रक्षी, हीच असे विनवणी ॥ ७ ॥


गणपतीची आरती – सकळारंभी देव आदि गणपती

सकळारंभी देव आदि गणपती ॥ ब्रह्मादिक हरिहर ऋषि मुनि ध्याती ॥

अकळे नकळे अगाध मंगलमूर्तिं ॥ जय जय करुणानिधी कल्याणकीर्ती ॥१॥

जयदेव जयदेव सिद्धी बुद्धी रमणा ॥ आरति (भावार्थी) ओवाळुं तुमचीया चरणा ॥जयदेव० ॥धृ०॥

विश्वाधीशा विराट स्वरुप विशाळा ॥ विश्व जन व्यापक अगाध लीला ॥

तारक भवाब्धि भक्त जन कृपाळा ॥ लक्षिता हा लक्ष निर्गुण निराळा ॥जयदेव० ॥२॥

ब्रह्मा विष्णु शिवादि तूं आदि मूर्ती ॥ नकळसी वेदशास्त्रा अगाध गुण कीर्ती ॥

मोरया गोसावी योगिया चित्तीं ॥ सबाह्य अभ्यंतर व्यापक गणपती ॥जयदेव० ॥३॥


गणपतीची आरती – झाली पूजा उजळुं आरती

झाली पूजा उजळुं आरती ॥ भक्तिभावें पुजा करुं विघ्नेशीं ॥

पूजेचा आरंभ करितो दुसरी ॥ कैसी पूजा तुझी नकळे अंतरीं ॥१॥

जयदेव जयदेव जय (श्री) मंगलमूर्ती ॥ भक्तिभावें तुझें चरण हृदयीं ॥जयदेव० ॥धृ०॥

उजळीले दीप मनोमानसीं ॥ सुखें निद्रा (मोरया) करी तूं मंगलमूर्ती ॥

पूर्व पूण्य माया रचिली कुसरी ॥ भक्तिभावें तुज धरिले अंतरीं ॥जयदेव० ॥२॥

प्रपंचाची गती न कळे लौकीकीं ॥ किती भोग भोगूं विपरीत ध्याती ॥

म्हणुनी तुज शरण येतों (आलों) प्रतिमासीं ॥ ऐसा भक्तिभाव निरोपी तूजसीं ॥जयदेव० ॥३॥

समर्थासीं बोलणें नकळे मानसीं ॥ ऐसा सदोदीत देखिला भक्तिसीं ॥

मोरया गोसावी ह्मणे तुजसीं ॥ टाकिले वनवासी कवणाचे द्वारीं ॥जयदेव० ॥४॥

अर्चन करुनि तुह्मा केली आरती ॥ सूखें निद्रा (मोरया) करी तूं मंगलमूर्ती ॥

जय देव जयदेव जय(श्री) मंगलमूर्ती ॥ भक्तिभावें तुझें चरण हृदयीं ॥जयदेव०॥५॥


गणपतीची आरती – जय जय श्रीगजवदना

जय जय श्रीगजवदना, हे गणराया, गौरिकुमारा हो करुणाकर सुकुमारा, महारणधीरा, गुण गंभिरा, हो ॥ध्रु०॥

शेंदुरवक्‍त्र-सुरंगित, अनुपम दोंदिल, रुप साजरें हो शुंडादंड सुशोभित, सदा मद गंडस्थळिं पाझरे हो कनक-कटक-मुकुटाच्यावर जडिताचे चमकति हिरे हो श्रीकृष्णागरु चंदन अंगीं उटि मर्दित केशरें हो मस्तकिं धरिसी बरवा हिरवा मरवा दुर्वांकुरा हो ॥जय जय० ॥१॥

कसित पितांबर पिवळा, गळां हार पुष्पांचे डोलती हो तळपति कुंडलें कर्णीं, पंखे कर्णांचे हालती हो सिद्ध, सरस्वति, ऋद्धि, सिद्धि, बुद्धीनें चालती हो रुणझुण पैंजण चरणीं, वाणि गीर्वाणी, बोलती हो वंदिति सुरनर पन्नग, निजगण वारिति शिरिं चामरें हो ॥जय० ॥२॥

सकळ मंगळारंभीं, सकळहि चिंतित चिंतामणी हो चिंतन करि चतुरानन, गुणगण वर्णी दशशत फणी हो नामस्मरणें पळती, कोटी विघ्नांच्या त्या श्रेणी हो उद्धरि भक्‍त न हलतां, किंचित नेत्राची पापणी हो त्राता तूं सर्वत्रां, रविशशिइंद्रासह सुरवरां हो ॥जय जय० ॥३॥

शरणांगत मी आलों, तुज फरशांकुश-मोदक-धरा हो धांवे, पावे, कृपा कर सत्वर, यावें लंबोदरा हो ओवाळिन आरती उजळुन दीपावळी कर्पूरा हो वाहुनिया पुष्पांजलि पदयुग वंदिन जोडुन करा हो विष्णुदास म्हणे, करी पावन वर देउनि किंकरा हो ॥जय जय० ॥४॥


गणपतीची आरती – सकल कलांचा उद्गाता

सकल कलांचा उद्गाता गुणेश गजानन भाग्यविधाता॥ध्रु०॥

प्रथम पूज्य हा शिवगौरीसुत गणनायक शुभदायक दैवत या विश्वाचा त्राता विनायक या विश्वाचा त्राता॥१॥

आदिदेव ओंकार शुभंकर मी नतमस्तक या चरणांवर तू विद्येचा दाता गजमुखा तू विद्येचा दाता॥२॥


गणपतीची आरती – बुद्धी दे विनायका

 अवनिशा.., अलंपता बुद्धीनाथ तू बुद्धीदाता धार्मिका गौरीसुता बुद्धी दे विनायका !॥१॥

गजवक्त्रा.., एकदंता चतुर्भुज तू देवव्रता सिद्धीपती विघ्नहर्त्या सौख्य दे गणनायका !॥२॥

धुम्रवर्णा.., एकद्रिष्टा मंगलमुर्ति गजानना महाबळा मुक्तिदात्या सन्मति दे सिद्धीनाथा !॥३॥

शुभगुणांकना सिद्धीप्रिया शुभानन तू वक्रतुंडा स्कंदपुर्वजा सिद्धीदायका सामर्थ्य दे तू विघ्नेश्वरा !॥४॥

अल्पमति मी भक्त तुझा तु समृद्धी दे गणराया विघ्न हरो चराचराचे दे पसायदान वरदेश्वरा !॥५॥


गणपतीची आरती – उठ उठ रे उठ गणराया

उठ उठ रे उठ गणराया तुज आवडता, मोदक घे खाया॥ध्रु०॥

पुर्वेस तिष्ठली सूर्याची किरणे दव ओली झाली दुर्वांची कुरणे तुझविन जास्वंदी रुसली रे फुलाया उठ उठ रे उठ गणराया॥१॥

बघ आकाशी चंद्र गेला विलयाला तुझ ओवाळीत ये रवी उदयाला उठ उठ रे उठ जगाचे तम साराया उठ उठ रे उठ गणराया॥२॥

तुज संगे खेळाया जमले बघ रे गण भावे आनंदे उत्सवती तुझाच रे सण ह्या भक्तांची दु:खे ने विलयाला उठ उठ रे उठ गणराया॥३॥


गणपतीची आरती – हेरंबा आरंभा वंदन विघ्नेशा

हेरंबा… आरंभा… वंदन विघ्नेशा शिवसुता मज तुझी कृपाभिलाषा अष्टौप्रहरी चित्ती तव नामघोषा नतमस्तक श्रीचरणी भक्त सर्वेशा॥१॥

जय देव जय देव जय बुद्धीदाता ओवाळू आरती विश्वाच्या नाथा || जय देव||॥ध्रु०॥

साजिरी गोजिरी मोहक मुर्ती चराचराची चैतन्यस्फुर्ती गजमुख ज्ञानेश्वरा तू इच्छापुर्ती अंतरी उधाण मांगल्यभरती जय देव जय देव जय बुद्धीदाता ओवाळू आरती विश्वाच्या नाथा || जय देव||॥२॥

विराजे मंचकी आदी अंतिमा चतुर्भुज सुशोभित प्रतिमा तेजाने ओजाने दग्ध काळिमा दिव्यप्रभांकीत मुखचंद्रमा जय देव जय देव जय बुद्धीदाता ओवाळू आरती विश्वाच्या नाथा || जय देव||॥३॥

वक्रतुंडाहाती मोदक ज्ञानाचा परशू करी नाश अवघ्या विघ्नांचा हर्ता अंकुश धारी षडरिपूंचा शुभाय आशिष देई सौख्याचा जय देव जय देव जय बुद्धीदाता ओवाळू आरती विश्वाच्या नाथा || जय देव||॥४॥


गणपतीची आरती – जय देव जय देव जय गणपती देवा

जय श्रीगणेशा गणपति देवा, आरती मी करितो । मोरया आरती मी करितो ।

भक्तां संकटी पावुनी सकला प्रसन्न तू होतो ॥ धृ. ॥

भाद्रपद मासी शुक्ल चतुर्थी, पार्थिव तुझ करिती । मोरया पार्थिव तुझ करिती ॥

भक्तां पावुनि अंती तयाला मोक्षाला नेसी ॥ १ ॥

नानापरिची द्रव्ये पुष्पें, तुजला अर्पिती । मोरया तुजला अर्पिती ।

मोदक आणिक रक्तफुलांवरी किती तुझी प्रिती ॥ २ ॥

भक्त रक्षणासाठी देवा, अष्टस्थानीं प्रकटशी । मोरया अष्टस्थानीं प्रकटशी ॥

तू मायेची फुंकर घालुनी, तयांस उद्धरशी ॥ ३ ॥

स्थावर क्षेत्री पंचदेवता, तुजला प्रार्थीती । मोरया तुजला प्रार्थीती ॥

प्रसन्न होऊनी तू त्या स्थानी, मोरेश्वर होसी ॥ ४ ॥

थेऊर क्षेत्रीं भक्त तुझे बहु, चिंता ते करिती । मोरया चिंता ते करिती ।

चिंता हरिशी म्हणुनी गणेशा चिंतामणि म्हणती ॥ ५ ॥

पल्लव क्षेत्री भक्त चिमुकलें, तुजला पूजिती । मोरया तुजला पूजिती ॥

प्रसन्न होऊनी तू त्या स्थानी, बल्लाळेश्वर होसी ॥ ६ ॥

दत्तात्रेय सुत विनवितसे चरणी । मोरया विनवितसे चरणी ॥

सर्व जनाते संकटी रक्षी, हीच असे विनवणी ॥ ७ ॥


गणपतीची आरती – आरती ब्रह्मणस्पती

नेती आणि विश्वाची गती, शांती योग प्राप्ती कारणे सकल ब्रह्मा तुज ध्याती ,आरती ब्रह्मणस्पती
नेती आणि विश्वाची गती, शांती योग प्राप्ती कारणे सकल ब्रह्मा तुज ध्याती , आरती ब्रह्मणस्पती..

समुदाय गण वाचक, अनंत गणांचा स्वामी नाम शोभे गणपती, भिन्नभिन्न नाही सर्वी! सगुणी रूप धरिले , तेथे ओमकार तुम्ही स्वानंदी अखंड वास, सकळ सुखाचे ब्रह्मी
आरती ब्रह्मणस्पती.. सकळांचा आईबाप ,याहुनी ज्येष्ठराज भक्ती मुक्ती आजी पागा, सगुण सिद्धीचे स्वगा आत्मज्ञान बुद्धिमान, त्याचा पती तू विराज जयालागी सकल पूजीती, ज्ञान आणि पदांचे काज आरती ब्रह्मणस्पती…

सकळा चित्ती वास तुझा, चिंतामणी याहून सकलांची सत्ता तूची,विघ्नराज नाम जाण ब्रह्म आम्ही ऐसे सर्वे,पदभ्रष्ट करी विघ्न दुजा नाही तुज सरी, गणेश योगी करी वंदन आरती ब्रह्मणस्पती


गणपतीची आरती समाप्त .

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *