महा मृत्युंजय मंत्र

महा मृत्युंजय मंत्र

महा मृत्युंजय मंत्र


हा खुप लोप्रिय आणि र्वांना माहीत असलेला मंत्र आहे,

हा मंत्र म्हणताना होणारी चुक लक्षात यावी म्हणून ईथे दिला आहे.

ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम् ।
उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय माम्रतात् ।।

ईथे एक लक्षात घ्यावे की हा मंत्र त्र्यंबकं असा आहे बर्याच CD मंत्राच्या मध्ये त्याचा ऊच्चार त्रयंSSबकं असा केला जातो जो चुकीचा आहे.


महा मृत्युंजय मंत्र समाप्त .

Leave a Comment

Your email address will not be published.