संत चोखामेळा अभंग

उपजले विटळीं मेले – संत चोखामेळा अभंग – १८१

उपजले विटळीं मेले – संत चोखामेळा अभंग – १८१


उपजले विटळीं मेले ते विटाळीं ।
राहिले विटाळीं ते ही जाती ॥१॥
रडती पडती ते ही वेगें मरती ।
परि नाम न गाती भुली भ्रमें ॥२॥
कायरे हा देह सुखाचा तयासी ।
उघडाचि जासी अंतकाळी ॥३॥
चोखा म्हणे याचा न धरीं भरंवसा ।
अंती यम फांसा गळां पडे ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

उपजले विटळीं मेले – संत चोखामेळा अभंग – १८१

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *