संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग

दुर्लभरे दुर्लभरे दुर्लभु संसारु कां नेणा – संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग ४८९

दुर्लभरे दुर्लभरे दुर्लभु संसारु कां नेणा – संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग ४८९


दुर्लभरे दुर्लभरे दुर्लभु संसारु कां नेणा ।
आहारनिद्रेसाठीं दवडितां माणुसपणा ॥१॥
आड न विहिरी बावि न पोखरणी ।
सरिता ना सागर कल्पतरु रानोरानीं ॥२॥
बा याची खुण ज्ञानदेवो जाणे ।
तयाचें करणें तै अधिकचि होणें ॥३॥

अर्थ:-
मनुष्य जन्म दुर्लभ आहे.तो नरदेह आहार निद्रेसाठी वाया का दवडत? आड, विहिर, पाय-या असलेली विहिर तळी, नदी समुद्र वगैरे पाण्याचा उपयोग न करता वाढणारे कल्पवृक्ष काय रानोमाळ येत असतात बीनकामाची झाडे वाटेल तसल्या वाईट जमीनीत देखील पावसांच्या पाण्याने वाढतात. अशी ही न्यायी ईश्वराचीच हे वर्म मला कळले. असे माऊली सांगतात.


दुर्लभरे दुर्लभरे दुर्लभु संसारु कां नेणा – संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग ४८९

संत ज्ञानेश्वर अँप डाउनलोड रा.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *