संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग

नासिकाचा प्राण कोणीं मार्गी येत – संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग ८३७

नासिकाचा प्राण कोणीं मार्गी येत – संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग ८३७


नासिकाचा प्राण कोणीं मार्गी येत ।
नाद दुमदुमित अनुहातीं ॥१॥
इडे पिंगळेचा ओघ सैरां दिसतसे ।
त्यावरी प्रकाशे आत्मतेज ॥२॥
ज्ञानदेव म्हणे अष्टांग योगीया ।
साधितो उपाया याची मार्गे ॥३॥

अर्थ:-

प्राणवायु नाकावाटें आंत येतो. त्यामुळे आंत प्राणापानाची घडामोड होऊन अनुहत ध्वनी ऐकू येतो.इडा व पिंगळा या नाड्या आतल्या आंत संचार करीत असतात. तेथे त्यांना आत्मतेजाचे सहाय्य मिळते. ह्या गोष्टी योगाभ्यास करणाऱ्यालाच कळतात. अष्टांग योगाचा अभ्यास करणारे योगी याच मार्ग जाऊन परमात्मप्राप्ती करून घेतात असे माऊली ज्ञानदेव सांगतात.


नासिकाचा प्राण कोणीं मार्गी येत – संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग ८३७

संत ज्ञानेश्वर अँप डाउनलोड रा.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *