संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग

प्रणवाचे भेद उकलावें देहांत – संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग ८३८

प्रणवाचे भेद उकलावें देहांत – संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग ८३८


प्रणवाचे भेद उकलावें देहांत ।
चंद्राची मी मात सांगतसें ॥१॥
सहस्त्र दळावरी तेज शुध्द असे ।
त्या तेजे प्रकाशे चंद्र बापा ॥२॥
उन्मनीचे ध्यासें सहस्त्रदळ गाजे ।
पश्चिम मार्गी बीजें दोन असती ॥३॥
लक्ष लावी ज्ञानदेव एकलाची ।
शुध्द ज्योती तोचि जाणे एक ॥४॥

अर्थ:-

तेजोमय ज्योतीच्या चंद्राची म्हणजे प्रकाशाची रीत सांगतो प्रथम प्रणवाच्या ध्यानाला उपयोगी पडणारा शरीरातील निरनिराळ्या चक्रांचा भेद मनात आणावा. सहस्र पाकळ्यांचे जे कमळ आहे. त्यांत जी तेजोमय ज्योत आहे तिच्या तेजाने चंद्र प्रकाशीत होतो उन्मनी स्थितीत या सहस्रदळ कमळा वरून दोन मार्ग फुटतात. त्यापैकी पश्चिमेच्या मार्गाने ब्रह्मलिंग आहे. आत्म ज्योतीच्या ठिकाणी लक्ष लावून शुद्ध स्वरूपांची ओळख करून घेतली असे माऊली ज्ञानदेव सांगतात.


प्रणवाचे भेद उकलावें देहांत – संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग ८३८

संत ज्ञानेश्वर अँप डाउनलोड रा.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *