संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग

प्रणवासी रुप नाहीं कांही छाया – संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग ८४७

प्रणवासी रुप नाहीं कांही छाया – संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग ८४७


प्रणवासी रुप नाहीं कांही छाया ।
दशवे द्वारीं मूळमाया असे कीं रे ॥१॥
सहस्त्रद्ळीं वृत्ति लावितां नि:शंक ।
मनासीं भवासी ऐक्यता तेथें ॥२॥
ज्ञानदेव म्हणे या परतें नाहीं ।
बोलण्याची सोयी अनुभव जाणे ॥३॥

अर्थ:-

प्रणवाला रुप अगर छाया हे काही नाही. ब्रह्मरंध हे दहावे द्वार आहे. व तेच मायेचे स्थान आहे सहस्रदळकमळाच्या रुपाने असलेल्या परमात्म्यावर दृष्टी स्थिर केली असता संसारासह मनाचे ऐक्य होते. यापेक्षा अधिक काही वर्णन करता येणे शक्य नारी हे एक अनुभवी लोकच जाणतील असे माऊली ज्ञानदेव सांगतात.


प्रणवासी रुप नाहीं कांही छाया – संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग ८४७

संत ज्ञानेश्वर अँप डाउनलोड रा.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *