संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग

पश्चिममार्ग बापा प्रणव कीं दे सांग – संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग ८४९

पश्चिममार्ग बापा प्रणव कीं दे सांग – संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग ८४९


पश्चिममार्ग बापा प्रणव कीं दे सांग ।
जेथें असे महालिंग तेजोमय ॥१॥
चंद्रांतील जल ते सत्रावी केवळ ।
नादबिंदा कल्होळ गर्भी झाला ॥२॥
ज्ञानदेव म्हणे देह हा दुर्लभ ।
त्रैलोकीं सुलभ भजनाचा ही ॥३॥

अर्थ:-

पश्चिम मागनि प्रणवाचे ध्यान करुन योगी पुरुष महालिंगरुप ज्योतीचे दर्शन घेतो.यालाच सत्रावीच्या सरोवरातील चंद्रामृताचे पान घडून अनुहत ध्वनीचा आवाज ऐकू येतो. त्यामुळे दुर्लभ अशा मनुष्य देहामध्ये भगवत्प्राप्ती करुन घेण्याचा भजन हा सुलभ मार्ग आहे. असे माऊली ज्ञानदेव सांगतात.


पश्चिममार्ग बापा प्रणव कीं दे सांग – संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग ८४९

संत ज्ञानेश्वर अँप डाउनलोड रा.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *