संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग

प्रणवाचें आकाश असे सर्वावरी – संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग ८५०

प्रणवाचें आकाश असे सर्वावरी – संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग ८५०


प्रणवाचें आकाश असे सर्वावरी ।
आकाशीं भरोवरी प्रणवाची ॥१॥
प्रणव जें गुह्य ऋषि योगीयांचे ।
सर्वावरिष्टा साचें वेद आज्ञा ॥२॥
एक वेदांत सिध्दांती प्रणव तो तत्त्वता ।
ज्ञानदेव वक्ता सांगतसे ॥३॥

अर्थ:-

प्रणवाचे आकाश देहातील सर्व चक्रांच्या वर आहे. त्या आकाशांत सर्वत्र प्रणवच आहे. प्रणव हे ऋषी, मुनी, योगी यांचे गुह्यज्ञान आहे. प्रणव हा सर्वात श्रेष्ठ आहे. असे वेदही प्रतिपादन करतात. वेदाचा सिद्धांत एक प्रणवच आहे. असे माऊली ज्ञानदेव सांगतात.


प्रणवाचें आकाश असे सर्वावरी – संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग ८५०

संत ज्ञानेश्वर अँप डाउनलोड रा.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *