संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग

गायी चालिल्या वनाप्रती – संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग ८५

गायी चालिल्या वनाप्रती – संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग ८५


गायी चालिल्या वनाप्रती ।
सवें पेंधा चाले सांगाती ॥१॥
वळि गोवळिया कान्होबा ।
यमुने पाण्या नेई तूं बा ॥ध्रु०॥
पावया छंदे परतल्या गाई ।
विसरल्या चारा तल्लीन ठायीं ॥२॥
ज्ञानदेव सवें सवंगडा लाठा ।
गाई हांकितो गोठणा तटा ॥३॥

अर्थ:-
गाई वनामघ्ये नेत असताना कृष्णासवे पेंदया चालला तेव्हा पेंदया म्हणाला हे कान्हा यांना तू यमुनेच्या तीरावर पाणी प्यायला ने तेव्हा कृष्णाने पावा वाजवायला सुरवात केली व त्या गाई चारा खायला विसरल्या व तल्लीन झाल्या. मी त्या सर्व संवगड्यांपैकी मोठा सवंगडी होऊन गोठ्यापर्यत नेण्याचे काम करतो असे माऊली सांगतात.


गायी चालिल्या वनाप्रती – संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग ८५

संत ज्ञानेश्वर अँप डाउनलोड रा.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *