संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग

सत्त्व रज तम शुध्द सत्त्व चौथा – संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग ८६८

सत्त्व रज तम शुध्द सत्त्व चौथा – संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग ८६८


सत्त्व रज तम शुध्द सत्त्व चौथा ।
निर्गुणी गुणापरता बाईयानो ॥१॥
स्थूळ देह सूक्ष्म कारणाचे वरी ।
महाकारण सरी चौथा देह ॥२॥
कैवल्य देह तो ज्ञानदेवें पाहिला ।
पहाणें होऊनी ठेला चराचरी ॥३॥

अर्थ:-

सत्त्व, रज, तम व चौथा शुद्ध सत्त्व या चार गुणापलिकडचा तसेच स्थूल सूक्ष्मकारण व महाकारण या चारही देहापलीकडचा जो मोक्षरूप देह तो आम्ही पाहिला. व तोच चराचरांच्या रुपाने नटला आहे. असे माऊली ज्ञानदेव सांगतात.


सत्त्व रज तम शुध्द सत्त्व चौथा – संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग ८६८

संत ज्ञानेश्वर अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *