संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग

सर्वादि सर्वसाक्षी तो – संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग ९०८

सर्वादि सर्वसाक्षी तो – संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग ९०८


सर्वादि सर्वसाक्षी तो ।
विश्वंभर खल्विद तो गे बाई ॥
आनंदा आनंदु तो ।
प्रबोधा तो गे बाई ॥
राखुमादेविवरू तो ।
विटेवरी उभा तो गे बाई ॥

अर्थ:-

विश्वाचे पोषण करणारा तो सर्वांचा आदि आहे व तोच सर्वाला साक्षही आहे. तो आनंदाचा आनंद व ज्ञानाचे ज्ञान आहे. व तोच वीटेवर येऊन उभा असलेला रखुमाईचा पती आहे असे माऊली सांगतात.


सर्वादि सर्वसाक्षी तो – संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग ९०८

संत ज्ञानेश्वर अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *