संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग

जरासंदुमल्लमर्दनु तो – संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग ९०९

जरासंदुमल्लमर्दनु तो – संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग ९०९


जरासंदुमल्लमर्दनु तो ।
गजपित्राहटणु तो गे बाई ॥
कूब्जकपान तो ।
सुदाम्या अनुसंधान तो गे बाई ॥
रखुमादेविवरु तो ।
कंसचाणुर मर्दन तो ग बाई ॥

अर्थ:-

हे जीवरुपी सखी जरासंधाला मल्ल युध्दातुन मारणारा व हत्तीला नक्रापासुन वाचवणारा तोच आहे. कुब्जेला भोग देणारा व सुदाम्याची मदत करणारा तोच आहे. कंस व चाणुर यांचे मंर्दन करणारा तो रखुमाईचा पती आहे असे माऊली सांगतात.


जरासंदुमल्लमर्दनु तो – संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग ९०९

संत ज्ञानेश्वर अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *