संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग

तुझिये निढळीं कोटि चंद्र प्रकाशे – संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग ९९

तुझिये निढळीं कोटि चंद्र प्रकाशे – संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग ९९


तुझिये निढळीं कोटि चंद्र प्रकाशे ॥
कमल नयन हास्य वदन हांसे ॥१॥
हालकारे कृष्णा डोलकारे ॥
घडिये घडिये गुज बोलकारे ॥ध्रु०॥
उभा राहोनिया कैसा हालवितो बाहो ॥
बाप रखुमादेविवरु विठ्ठलु नाहो ॥२॥

अर्थ:-

तुझ्या कपाळी कोटी चंद्राचा प्रकाश आहे. हे कमलनयना तु आम्हाला तुझे हास्य दाखव. हे कृष्णा तु जरा हाल व डोल व घडीभर तरी आमच्या बरोबर हित(आमचे) -गुज( तुझे ज्ञान) कर. माझे पिता व रखुमाई पती श्री विठ्ठल उभे राहुन कशा बाह्य हालवतात ते पहा.


तुझिये निढळीं कोटि चंद्र प्रकाशे – संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग ९९

संत ज्ञानेश्वर अँप डाउनलोड रा.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *