ह.भ.प श्री.कर्पे देवराम सर्जेराव कर्पे (शिक्षक)

ह.भ.प श्री.कर्पे देवराम सर्जेराव कर्पे (शिक्षक)

ह.भ.प श्री.कर्पे देवराम सर्जेराव कर्पे (शिक्षक)


मो : 9511602014

सेवा : कीर्तनकार/प्रवचनकार

पत्ता : मु-पो-पढेगाव ता-कोपरगाव जिल्हा-अहमदनगर

मला प्रबोधनकार व किर्तनकार हे प्रशिक्षण घ्यावयाचे आहे,मी एम ए बीड आहे

मु-पो-पढेगाव-ता-कोपरगाव जिल्हा-अहमदनगर 423603

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *