ह.भ.प ज्ञानेश्वर महाराज निज़ामाबादकर

ह.भ.प ज्ञानेश्वर महाराज निज़ामाबादकर

ह.भ.प ज्ञानेश्वर महाराज निज़ामाबादकर


मो.न:-6305675011

सेवा :-कीर्तनकार/प्रवचनकार

पत्ता :-निजामाबाद जिला निजामाबाद

महाराज कीर्तन व प्रवचन करतात.

महाराज २ वर्षापासून कीर्तन व प्रवचन रतआहे.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *