ह.भ.प. सुरज देविदास पडवळ

ह.भ.प. सुरज देविदास पडवळ

ह.भ.प. सुरज देविदास पडवळ

मो :  7745840330

सेवा : कीर्तनकार/प्रवचनकार

पत्ता : मु. साजीवली, पोस्ट. भातसानगर, ता.  शहापूर, जिल्हा. ठाणे

वारकरी संप्रदायात गेली चार वर्ष कीर्तनकार म्हणून सेवा चालु आहे.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *